Se Kommuneplan 2021-2033

2.10 Klimatilpasning

Som følge af de forventede klimaændringer og de senere års oversvømmelseshændelser, som har ramt Danmark med større styrke og følgeskader, end vi tidligere har været vant til, er der behov for at arbejde med klimatilpasning.

For at sikre, at Assens Kommune som geografisk enhed er klimarobust i 2050, er den eksisterende kortlægning af oversvømmelsesfaren fra havvand/stormflod, nedbør og vandløb blevet opdateret med kommuneplanrevision 2021 og der er tilføjet kortlægning af erosionstruede områder. Kortlægning af oversvømmelsesfaren fra stigende grundvand vil blive indarbejdet snarest.

I umiddelbar forlængelse af oversvømmelseskortlægningen igangsættes arbejdet med opdatering af kommunens Handleplan for Klimatilpasning, som vil inkludere en prioritering af langsigtede, konkrete indsatser, der tager højde for klimaforandringerne frem til år 2100.

Assens Kommune har ikke oplevet gentagne væsentlige hændelser i forhold til andre klimavariable. Vi forventer at kortlægge og planlægge for andre relevante klimarisici (f.eks. vind og tørke) ved en senere revision af kommuneplanen, når et mere detaljeret datagrundlag er tilgængeligt fra staten.