Se Kommuneplan 2021-2033

2.11 Regional sammenhæng og FNs Verdensmål

Assens Kommunes placering i landet
Assens Kommune ligger på sydvest Fyn med 89 km kyststrækning mod sydvest og 14 km motorvej i den nordlige del af kommunen. Vi ligger midt i Danmark med Odense og Trekantområdet som naboer. Vi betegner os selv som en landkommune, en pendlerkommune, en aktiv kommune og ikke mindst en erhvervskommune. Vores centrale placering midt i Danmark gør, at det er muligt at nå på arbejde i Trekantområdet eller Odense indenfor ½ time. Motorvejen og jernbanestationerne sikrer Assens Kommune et stærkt potentiale for udveksling af arbejdskraft, viden og produktion. Vi har dermed gode muligheder for at nyde godt af og bidrage til udviklingen i Odense, på resten af Fyn og i Trekantområdet. Nærheden skaber dels grundlag for bosætning og fremme af vores lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse, dels er der potentiale for at indgå i og udvikle samarbejder inden for et bredt felt af emner.

Vi tager ansvar for hinanden og for, hvordan vores lokalområder udvikler sig. Sammen skaber vi et helt særligt sted, hvor det gode liv leves. Vi bor godt og holder af hverdagslivet. Det byder på både natur og kultur — oplevelser, der giver mening og skaber minder. Her er kort til Danmarks tredjestørste by og de nære fællesskaber er lige uden for døren.

Hos os er det attraktivt at få job og drive virksomhed — både for den modige iværksætter og for den succesrige internationale virksomhed. Vi bidrager til en grønnere verden, så vi med god samvittighed kan give den videre til vores børn og børnebørn. Vi tager ansvar for fremtiden og for en bæredygtig udvikling med respekt for FN’s Verdensmål.

FAKTABOKS:

Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder om hvordan kommuneplanen forholder sig til den regionale udviklingsplan, den vedtagne planstrategi samt kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne.

Byregion Fyn

Byregion Fyn et politisk og strategisk udviklingssamarbejde mellem de fynske kommuner, hvor udsyn, politisk lederskab og gensidig tillid og respekt er hjørnesten i et tværkommunalt samarbejde.

Byregion Fyn er en ny måde at tænke kommunalt samarbejde på, hvor kommunerne på baggrund af fælles strategi og koordineret indsats driver udviklingsprojekterne i fællesskab. I Byregion

Fyn samarbejder vi om:

 • Fælles strategi
  De fynske kommuner står sammen om fælles politisk retning og prioritering på udvalgte områder, hvor det giver mening at samarbejde.
 • Fælles handling
  De fynske kommuner står sammen om udviklingsprojekter på udvalgte områder, hvor fælles handling er bedre og billigere.
 • Fælles stemme
  De fynske kommuner samarbejder om en politisk interessevaretagelse på regionale og nationale anliggender, der angår hele Fyn.

Med visionen FYN 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid står Fyn sammen og går med ambitiøse målsætninger og konkrete handlinger foran i kampen mod klimaudfordringen og for en bæredygtig fremtid med fælles fynske målsætninger om:

 • 80 procent CO2-reduktion fra 1990 til 2030 og
 • genanvendelse af 80 % af plastaffaldet og 70 % af det øvrige husholdningsaffald i 2030

Vi behøver derfor ikke selv at kunne gøre alt i Assens Kommune, for vi er dybt afhængige af Byregion Fyn og resten af vores omverden. Sammen kan vi skabe en udvikling, der kan være med til at løfte hele Fyn.

Den fælles fynske vision om en sammenhængende byregion med stærke rammebetingelser for vækst og udvikling er:

 • at skabe et stærkt grundlag og gode rammebetingelser for vækst og udvikling på Fyn
 • at give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab
 • at skabe en sammenhængende fynsk byregion
 • at udvikle den fynske byregion, som en del af den østdanske storbyregion og Vestdanmark.

 

Regional Udviklingsstrategi 2020 - 2023 - Fremtidens Syddanmark

Den regionale udviklingsstrategi handler om, hvilke udfordringer der bør fokuseres på regionalt i de kommende år, hvilke muligheder der skal opsøges – og hvordan vi i fællesskab bedst løser opgaverne og sætter Syddanmark på dagsordenen. Det handler om 1,2 mio. syddanskere, der skal have mulighed for at leve det liv, de ønsker. Med en bred og sammenhængende indsats kan vi i fællesskab adressere udfordringer, bringe syddanske styrker i spil og bidrage til visionen om, at Syddanmark også i fremtiden er en attraktiv og bæredygtig region med borgere, der engagerer sig i deres lokalsamfund.

Strategien har seks spor, som tager afsæt i fælles udfordringer eller særlige syddanske styrker:

 • Grøn omstilling, klima og ressourcer
 • Rent vand og jord
 • Kompetencer til fremtiden
 • Sunde levevilkår
 • En attraktiv og oplevelsesrig region
 • Mobilitet for alle

For hvert strategispor er der formuleret tre fælles regionale mål, som sætter retningen for de regionale indsatser og delstrategier i de kommende år. FN’s verdensmål udgør rammen for strategien.

Fire af udfordringerne i Fremtidens Syddanmark har sammenhæng med kommuneplanens afsnit:

Færre børn, flere ældre og fortsat urbanisering
Hvor der er mennesker, er der liv og mulighed for udvikling. Der er i løbet af de senere år blevet flere syddanskere, men befolkningstilvæksten er størst i de større byer. I de mindre landsbyer og i landområderne er der i dag 13.000 færre indbyggere end i 2010. Samtidig er børnetallene generelt faldende, og der kommer flere ældre.

De færre unge sætter i første omgang uddannelsesinstitutionerne under pres, men på længere sigt vil det også kunne mærkes på arbejdsmarkedet, hvor der vil være forholdsvis færre erhvervsaktive. Samtidig udfordrer urbaniseringen udviklingen i de mindre byer og landområder, hvor der må tænkes i nye løsninger for at fastholde befolkningsgrundlaget, spil, og det har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Klimaforandringer og ressourceudfordringer
Ekstreme vejrhændelser og risiko for oversvømmelser påvirker syddanskerne og vores samfund. Vi er gennem vores forbrug medansvarlige for disse forandringer, fordi vi blandt andet gennem vores transport og indkøb bidrager til udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Vores digitale liv og det voksende behov for behandling og lagring af data forbruger også store mængder energi, hvilket de nye datacentre i Syddanmark er konkrete eksempler på.

Der mangler løsninger på nedbringelse af udledning fra den del af energiforbruget, som ikke kan løses ved en grøn omstilling af energisektoren. Derudover er det nuværende energisystem ikke i tilstrækkelig grad sammenhængende, hvilket blandt andet gør vores energisystem mindre effektivt og giver risiko for fejlinvesteringer.

Vores forbrug tærer samtidig på de naturgivne ressourcer, som er afgørende for udviklingen i regionen. Når vi forbruger ikke-fornybare ressourcer, giver det udfordringer for de kommende generationer.

Presset mobilitet
Hverdagens puslespil med arbejde, familie og fritid stiller stadigt større krav til høj mobilitet – både digitalt og trafikalt. I dag er syddanskernes mobilitet generelt god, men der er også udfordringer.

Stigende trængsel på E20 og E45 samt i regionens største byer begrænser fremkommeligheden, mens et faldende befolkningstal i de tyndt befolkede egne bidrager til at skabe svære vilkår for den kollektive transport. Også syddanskernes digitale mobilitet er afgørende for sammenhængen i det moderne liv, og her er dele af Syddanmark udfordret.

Pres på mobiliteten giver pres på dagligdagen for borgere og virksomheder i og uden for Syddanmark. Samtidig betyder den øgede trafikmængde også en øget udledning af CO2 og skadelige partikler.

Forurening af vand og jord
Rent vand og jord er afgørende for syddanskernes sundhed og for miljøet. I Syddanmark er der registreret omkring 10.000 jordforureninger, som påvirker vores grund- og drikkevand, menneskers sundhed og miljøet. Der er desuden i regionen flere store generationsforureninger, der er særligt ressourcetunge og kræver nye løsningsmodeller.

Mange borgere må leve med følgerne af jordforurening. Samtidig stiger presset for at finde rent drikkevand.

 

Sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne

Kommuneplanen er ikke blevet revideret på områder, der går hen over kommunegrænserne, så der har ikke været anden planlægning med sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne, end samarbejdet om de fælles fynske projekter, der kører sideløbende med kommuneplanlægningen.

 

FN’s Verdensmål

Assens Kommune har ikke arbejdet så meget med FNs verdensmål, men det er i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2021 beskrevet, hvordan de enkelte afsnit i kommuneplanen understøtter de forskellige verdensmål.

Her kan du se og læse om, hvordan vi direkte eller indirekte arbejder med målene i Kommuneplan 2021-2033. I de enkelte afsnit i kommuneplanen vil du kunne se ikoner for de forskellige verdensmål. De viste verdensmål er dem, som det enkelte afsnit understøtter igennem sine mål og retningslinjer.

 

Verdensmål 2 – Stop sult:

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug
Assens Kommune søger at understøtte ”Verdensmål 2 – Stop sult” i Kommuneplan 2021-2032 i form af delmål 2.4: ”Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.”

Assens Kommune er for at stoppe sult, men i en arealplan som kommuneplanen er indflydelsen på dette emne minimal andet end gennem:

 • 6.7 Landbrug: Dette afsnit understøtter stop sult ved at udlægge arealer/ retningslinjer, der sikrer varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder samt arealer til lokalisering af store husdyrbrug.

 

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel:

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
Assens Kommune søger at understøtte ”Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel” i Kommuneplan 2021-2032 i form af delmål 3.4: ” Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.”

I de forskellige afsnit i kommuneplanen er beskrevet, hvordan netop dette afsnit er med til at understøtte ”Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel”.

 • 2.2 Byudvikling: Dette afsnit understøtter sundhed og trivsel ved at fokusere på at skabe gode boligområder uden støjpåvirkning, men med fælles opholdsarealer og nære friarealer.
 • 2.3 Erhvervsudvikling: Dette afsnit understøtter sundhed og trivsel ved at stille krav til udlæg af arealer til erhvervsformål i forhold til støjfølsom anvendelse.
 • 3.1 Det overordnede vejnet: Dette afsnit understøtter sundhed og trivsel gennem et fokus på forebyggelse af trafikstøj.
 • 3.5 Stinet og forbindelser for lette trafikanter: Dette afsnit understøtter sundhed og trivsel ved at fokusere på at skabe mulighed for at bevæge sig i hverdagen.
 • 4.1 Friluftsområder, rekreative stier og opholdsarealer: Dette afsnit understøtter sundhed og trivsel ved at udpege friluftsområder og blå støttepunkter.

 

Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet:

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt
Assens Kommune søger at understøtte ”Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet” i Kommuneplan 2021-2032.

I de forskellige afsnit i kommuneplanen er beskrevet, hvordan netop dette afsnit er med til at understøtte ”Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet”.

 • 2.3 Erhvervsudvikling: Dette afsnit understøtter rent vand og sanitet ved at udlæg af arealer til erhvervsformål sker under hensyn til omgivelsernes følsomhed – herunder grundvandet.
 • 6.10 Skovrejsning: Dette afsnit understøtter rent vand og sanitet, da skovrejsning bl.a. har til formål at beskytte grundvandet.
 • 7.1 Grundvandsbeskyttelse: Dette afsnit understøtter rent vand og sanitet ved at sætte retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af grundvandet.

 

Verdensmål 7 - Bæredygtig energi:

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
Assens Kommune søger at understøtte ”Verdensmål 7 – Bæredygtig energi” gennem Kommuneplan 2021-2032.
I de forskellige afsnit i kommuneplanen er beskrevet, hvordan netop dette afsnit er med til at understøtte ”Verdensmål 7 – Bæredygtig energi”.
5.1 Vindmøller: Dette afsnit understøtter bæredygtig energi med retningslinjer for at opstille vindmøller.
5.8 Biogas: Dette afsnit understøtter bæredygtig energi med retningslinjer for lokalisering af fælles biogasanlæg.
5.9 Solenergianlæg: Dette afsnit understøtter bæredygtig energi med retningslinjer for lokalisering af solenergianlæg.

 

Verdensmål 9 – Industri, Innovation og Infrastruktur: 

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
Assens Kommune søger at understøtte ”Verdensmål 9 – Industri, Innovation og Infrastruktur ” gennem Kommuneplan 2021-2032.

I de forskellige afsnit i kommuneplanen er beskrevet, hvordan netop dette afsnit er med til at understøtte ” Verdensmål 9 – Industri, Innovation og Infrastruktur”.

 • 2.3 Erhvervsudvikling: Dette afsnit understøtter Industri, Innovation og Infrastruktur ved at sikre de nødvendige fysiske rammer for, at en fortsat erhvervsudvikling kan finde sted.
 • 3.1 Det overordnede vejnet: Dette afsnit understøtter Industri, Innovation og Infrastruktur ved at sætte fokus på, at trafik­ og transportområdet er en væsentlig forudsætning for erhvervslivets udviklingsmuligheder.
 • 5.4 Teleanlæg og master: Dette afsnit understøtter Industri, Innovation og Infrastruktur ved at sætte fokus på, at en problemfri adgang til mobile teknologier er en forudsætning for, at der kan drives erhverv overalt.

 

Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund:

Reducere ulighed i og mellem lande
Assens Kommune har et stort fokus på ”Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund” i Kommuneplan 2021-2032.

I de forskellige afsnit i kommuneplanen er beskrevet, hvordan netop dette afsnit er med til at understøtte ”Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund”.

 • 2.1 Bymønster: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at beskrive byernes indbyrdes rollefordeling i kommunen og sætte rammen for deres overordnede byudviklingsmuligheder.
 • 2.2 Byudvikling: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at sætte fokus på bæredygtig byudvikling og ved at fokusere på at skabe god byudvikling uden støjpåvirkning, men med fælles opholdsarealer og nære friarealer og naturområder.
 • 2.3 Erhvervsudvikling: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at sætte fokus på bæredygtig erhvervsudvikling og placering af miljøbelastende virksomheder, så der i byudviklingen tages hensyn til såvel borgere som eksisterende og kommende erhvervsvirksomheder.
 • 2.5 Lokalsamfund: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at sætte fokus på lokal forankring i udviklingen af dynamiske og attraktive bysamfund.
 • 2.10 Klimatilpasning: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at sætte fokus på klimatilpasning og bl.a. regnvandshåndtering.
 • 3.2 Den offentlige servicetransport: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at fremme adgang til sikre og bæredygtige transportsystemer som gang, cykel, bus og tog.
 • 3.3 Jernbaner: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at fremme adgang til sikre og bæredygtige transportsystemer med tog.
 • 4.1 Friluftsområder, rekreative stier og opholdsarealer: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at fremme adgang til friluftsområder, rekreative stier og opholdsarealer.
 • 5.5 Affaldsbehandling: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at sætte rammer for håndtering af affaldet og forurenet jord.
 • 6.4 Kulturhistoriske værdier: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at fokusere på at bevare lokal kulturarv og historiske kulturmiljøer.
 • 6.5 Natur / Grønt Danmarkskort: Dette afsnit understøtter Bæredygtige byer og lokalsamfund ved at sætte fokus på at udvikle et sammenhængende naturnetværk.

 

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion:

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer
Assens Kommune søger at understøtte ”Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion” gennem Kommuneplan 2021-2032.

I de forskellige afsnit i kommuneplanen er beskrevet, hvordan netop dette afsnit er med til at understøtte ”Verdensmål 13 – Klimaindsats”.

 • 2.12 Varmeforsyning: Dette afsnit understøtter Ansvarligt forbrug og produktion ved at sætte rammerne for udvikling af kollektiv og individuel klimaneutral varmeforsyning.
 • 5.5 Affaldsbehandling: Dette afsnit understøtter Ansvarligt forbrug og produktion ved at sætte rammer for håndtering af affaldet og forurenet jord.

 

Verdensmål 13 – Klimaindsats:

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
Assens Kommune søger at understøtte ”Verdensmål 13 – Klimaindsats” gennem Kommuneplan 2021-2032.

I de forskellige afsnit i kommuneplanen er beskrevet, hvordan netop dette afsnit er med til at understøtte ”Verdensmål 13 – Klimaindsats”.

 • 2.9 Miljø og bæredygtig udvikling: Dette afsnit understøtter Klimaindsats ved at sætte fokus på klimaforebyggelse og bæredygtig udvikling.
 • 2.10 Klimatilpasning: Dette afsnit understøtter Klimaindsats ved at sætte fokus på klimatilpasning, håndtering af regnvand, risiko for oversvømmelse, afværgeforanstaltninger og erosion.
 • 2.12 Varmeforsyning: Dette afsnit understøtter Klimaindsats ved at sætte rammerne for udvikling af kollektiv og individuel klimaneutral varmeforsyning.
 • 5.1 Vindmøller: Dette afsnit understøtter Klimaindsats med retningslinjer for at opstille vindmøller.
 • 5.8 Biogas: Dette afsnit understøtter Klimaindsats med retningslinjer for lokalisering af fælles biogasanlæg.
 • 5.9 Solenergianlæg: Dette afsnit understøtter Klimaindsats med retningslinjer for lokalisering af solenergianlæg.
 • 6.6 Lavbundsarealer og potentielle vådområder: Dette afsnit understøtter Klimaindsats med retningslinjer for udvikling af nye vådområder, hvis formål er at reducere den mængde kvælstof, der udledes til havet.
 • 6.10 Skovrejsning: Dette afsnit understøtter Klimaindsats ved at udpege arealer, hvor skovrejsning er ønsket. Skovrejsning kan opsuge CO2 fra atmosfæren.

 

Verdensmål 14 - Livet i havet:

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer
Assens Kommune søger at understøtte ”Verdensmål 14 – Livet i havet” gennem Kommuneplan 2021-2032.

I de forskellige afsnit i kommuneplanen er beskrevet, hvordan netop dette afsnit er med til at understøtte ”Verdensmål 15 – Livet på land”.

 • 6.6 Lavbundsarealer og vådområder: Dette afsnit understøtter Livet i havet ved at sætte fokus på udvikling af nye vådområder, der kan fjerne kvælstof.
 • 7.2 Vandløb: Dette afsnit understøtter Livet i havet ved at sætte fokus på vandløbenes målsætning.
 • 7.5 Badeområder: Dette afsnit understøtter Livet i havet ved at sætte fokus på at bevare, beskytte og forbedre badevandskvaliteten.
 • 7.6 Spildevand: Dette afsnit understøtter Livet i havet ved at sætte retningslinjer for spildevandsafledningen.
 • 7.7 Udledning af miljøfarlige stoffer: Dette afsnit understøtter Livet i havet ved at sætte fokus på at reducere udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet.

 

Verdensmål 15 - Livet på land:

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
Assens Kommune søger at understøtte ”Verdensmål 15 – Livet på land” gennem Kommuneplan 2021-2032.

I de forskellige afsnit i kommuneplanen er beskrevet, hvordan netop dette afsnit er med til at understøtte ”Verdensmål 15 – Livet på land”.

 • 6.5 Natur / Grønt Danmarkskort: Dette afsnit understøtter Livet på land ved at sætte fokus på at beskytte og udvikle et sammenhængende naturnetværk. Den sammenhængende struktur giver gode muligheder for spredning af dyr og planter og sikrer en større robusthed af naturområderne.
 • 6.6 Lavbundsarealer og potentielle vådområder: Dette afsnit understøtter Livet på land ved at sætte fokus på udvikling af nye vådområder. Selv om hovedformålet med disse arealer er at fjerne kvælstof, giver vådområderne også gode vilkår for livet på land.
 • 6.10 Skovrejsning: Dette afsnit understøtter Livet på land ved at udpege arealer, hvor skovrejsning er ønsket.
 • 6.12 Naturkvalitet: Dette afsnit Understøtter Livet på land ved at sætte mål for udvikling af naturområderne beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.