Se Kommuneplan 2021-2033

Redegørelse

Erhvervs- og Vækstpolitik
Erhvervs- og Vækstpolitikken blev vedtaget i 2018 og senest opdateret i 2021. Erhvervs- og Vækstpolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i Assens kommunes Vision 2030. Erhvervs- og vækstpolitikken er med til at sætte retning og mål for den ønskede udvikling af erhvervslivets rammevilkår i Assens Kommune.

Politikken skal være medvirkende til, at vi kan bibeholder og forbedrer vores position som en attraktiv erhvervskommune med gode vilkår og muligheder for vækst i erhvervslivet.

Erhvervs- og vækstpolitikken er målrettet vores erhvervsinitiativer og angiver konkrete handlinger og initiativer, som skal bidrage til, at Assens kommune er et attraktivt sted at drive virksomhed.

Udviklingen af erhverv kan ikke stå alene. Derfor er der brug for en helhedstænkning, hvor erhverv, bosætning, kultur- og fritidsliv tænkes sammen og derved skabe en samhørighed, der skal gøre det attraktivt for alle at være en del af Assens kommune.

Erhvervsudvikling
Assens kommune vil arbejde for at sikre virksomheder gode udviklingsmuligheder. Det er derfor væsentligt at planlægningen, som fastsætter de fysiske rammevilkår, er afstemt efter erhvervslivets ønsker og behov. Dette gælder både i forhold til eksisterende og nye erhvervsområder.

Assens Kommune vil derfor arbejde for, at de fysiske rammevilkår såsom mulighed for lokalisering, god infrastruktur også den digitale, og byggeriets udformning skal give eksisterende
virksomheder gode udviklingsmuligheder og gøre Assens Kommune attraktiv for nye.

Hvis Assens kommune skal være attraktiv for fremtidens arbejdskraft vil det kræve, at der er flere succesfulde og konkurrencedygtige virksomheder på egnen.

Målene nås ved initiativer på disse indsatsområder:

 • Branding:
  I Assens kommune er vi mere end glade for virksomheder, der vil bosætte sig og udvikle sig i kommunen. Vi vil gøre vores yderste for at sikre god sagsbehandling, når virksomhederne kontakter os. De gode historier fra Assens skal fortælles. Målet er at øge kendskabsgraden betydeligt både internt og eksternt og i erhvervskredse fremstå som et attraktivt erhvervsområde for dynamiske virksomheder.
 • Arbejdskraft:
  Assens kommune sikre at vi et tæt samarbejde med erhvervslivet har fokus på opkvalificering af medarbejdere, så den nødvendige kvalificerede arbejdskraft kan tilbydes til virksomhederne.
 • Kommunal erhvervsservice:
  Vi skal skabe rum og ramme for tæt dialog og udbygge samarbejdet internt i kommunen og mellem Assens Kommune og erhvervslivet, endvidere skal samarbejdet mellem Udvikling Assens og Assens Kommune udvides og styrkes. Assens kommune vil gennem målrettet indsats øge muligheden for at forbedre betingelserne og mulighederne for at benytte sig af lokale leverandører i fuld respekt for gældende lovgivning.
 • Virksomhedsudvikling:
  Der skal øget fokus på virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i kommunen. Således skal Assens Kommune i høj grad kunne guide virksomheder til at finde den rigtige placering i forhold til deres ønsker. Assens kommune vil indgå i flere fællesskaber og samarbejder med det lokale erhvervsliv. Desuden skal erhvervsfremmeindsatsen videreudvikles. Dette kan gøres via en bedre udnyttelse af indgåede samarbejder.
 • Infrastruktur:
  Sammenhængende og god infrastruktur er fundamentalt for erhvervslivets valg af lokalisering og har betydning for såvel virksomhedernes udvikling, omkostninger, samt rekrutteringsmuligheder. Infrastrukturen omfatter bl.a. vej- og trafik, forsyningsydelser og adgang til den digitale infrastruktur.

Nærhed til motorvejsbåndet
Udviklingen af erhvervsområder langs med motorvejsbåndet skal sikre erhvervsområder med en høj tilgængelighed og gode vækstbetingelser under hensyntagen til og planmæssig sammentænkning med landskabet. Assens Kommune ser det som en enestående placeringsmulighed for virksomheder, der ønsker at slå sig ned midt i Danmark, i attraktive landskabelige omgivelser.

Vi skal i højere grad udnytte vækstmulighederne som motorvejs kommune, særligt nu hvor der arbejdes på en udvidelse af motorvejsstrækningen med et tredje spor. Der skal gang i udviklingen og salg af attraktive erhvervsområder især langs strækningen mellem Vissenbjerg og Aarup/Grønnemose.

Erhvervsarealerne skal være et udviklingsprojekt, hvor der arbejdes med nye typer af bæredygtige erhvervsområder placeret tæt ved motorvejen, hvor områdets landskabelige kvaliteter kan anvendes som omdrejningspunkt. Disse erhvervsområder skal være med til at tiltrække de typer af virksomheder, som har et højt vidensindhold, foruden de logistiske, lager og transporttunge erhverv, som kræver kort afstand til motorvejsnettet.

Placering af erhverv i kort afstand til motorvejen er ensbetydende med gode trafikforbindelser og medfører, at de infrastrukturelle forhold naturligt hænger sammen med og understøtter en fynsk vækststrategi. Heri ligger også en naturlig sammenhæng i relationerne til den øvrige Syddanske Region (Europa) og til Region Sjælland med Sverige og de øvrige nordiske lande.

Ny arbejdsdeling
Assens kommune satser på Grønnemose og Vissenbjerg, som de to kraftcentre for erhvervsudviklingen. Området Grønnemose-Vissenbjerg ønskes forbeholdt regionalt og nationalt orienterede vidensvirksomheder og transporttunge virksomheder. Transporttunge virksomheder vil her sige større produktions- og lagervirksomheder, der har behov for nærhed til det overordnede vejnet.

Erhvervsområderne i kommunens øvrige større bysamfund tænkes derimod forbeholdt lokalt orienterede virksomheder uden større transportbehov og uden større behov for at tiltrække
højt uddannet arbejdskraft uden for kommunegrænsen.

Byrådet ønsker fortsat, at der, selvom der bliver satset på erhvervsområder langs med motorvejen, er gode og attraktive erhvervslokationer både i de øvrige byer.

Der findes i dag ledig erhvervsjord rundt i hele kommunen. Byrådet ønsker stadig, at der skal være mulighed for mindre håndværksvirksomheder, mindre butikker og kreative fag i Landsbyerne og mulighed for attraktive erhvervsgrunde i Centerbyerne.

Kommuneplanrevision 2021
Assens kommune ændrer med kommuneplanrevision 2021 ikke væsentligt på allerede udlagte erhvervsrammer eller retningslinjer for erhverv. For at imødekomme en øget efterspørgsel
på forholdsvis flade erhvervsområder tæt på motorvejen er der i forbindelse med kommuneplanrevision 2021 udlagt 13 ha ny erhvervsramme i tilknytning til de eksisterende erhvervsarealer i Vissenbjerg, mod at der udtages uudnyttede erhvervsarealer i omtrent samme størrelsesorden i nogle af de mindre byer og erhvervsområder (Salbrovad, Skallebølle, Tommerup St. og Jordløse). I alt er der udtaget 8,9 ha uudnyttede erhvervsrammer.

Det forventes, at der overordnet set er tilstrækkelig restrummelighed til erhverv i planperioden. Der er desuden udlagt en ny erhvervsramme på 12,3 ha omkring Strøjer Tegl, som i dag allerede anvendes til erhverv. Dette område bruges allerede til erhverv, så det er reelt ikke tale nyudlæg. Der ud over er der foretaget en teknisk tilretning af kommuneplanrammen omkring Kiilto i Assens by.

Restrummelighed til erhverv
Assens Kommunes vision om at udvikle mulighederne for erhvervsudlæg i nærheden af motorvejen er styrket ved, at der er udlagt et nyt erhvervsområde på 13 ha i Vissenbjerg tæt på motorvejen, for at være fremtidssikret her.

Det vurderes, at behovet for erhvervsjord andre steder i kommunen kan dækkes af eksisterende restrummelighed.

By Restrummelighed*
Assens 41,6 ha
Frankfri 20,3 ha
Grønnemose 59,5 ha
Haarby 8,5 ha
Tommerup 3,8 ha
Vissenbjerg 24,6 ha
I alt 155,3 ha
Tallene i tabellen er opgjort forår 2021. * I restarealet er indregnet alle helt eller delvist  ledige rammeområder, der ikke er lokalplanlagt. Der er kun indregnet arealer i de største byer samt Frankfri, da evt. restområder i de mindre byer, er udlagt til udvidelser af eksisterende erhvervsvirksomheder, og udgør dermed ikke en reel restrummelighed.