Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

2.3.1 Zoneforhold
Arealer, der tages i anvendelse til erhvervsformål, skal overføres til byzone, med mindre andet fremgår af kommuneplanens øvrige retningslinjer.

2.3.2 Placering af nye erhvervsområder
Nye erhvervsområder skal etableres med respekt for natur, og indpasses i landskabet. Der henvises til kommuneplanens retningslinjer i kapitel 6 som sikres overholdt.

2.3.3 Planlægning i forhold til øgede nedbørsmængder
Af hensyn til globale klimaforandringer skal fremtidige erhvervsområder planlægges på en sådan måde, at der tages højde for øgede nedbørsmængder.

2.3.4 Byudvikling og transporttunge erhverv
Ved udlæg af arealer til transportkrævende erhverv skal der lægges betydelig vægt på at lokalisere disse tæt på det overordnede og bæredygtige vejnet, jævnfør afsnit 3.1.

2.3.5 Byudviklingsprincip
Etablering af nye bolig­ eller erhvervsområder skal principielt ske i umiddelbar tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse (indefra og udefter).

2.3.6 Udlæg af arealer til erhvervsformål i forhold til støjfølsom anvendelse
Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så virksomheder i erhvervsområdet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved disse arealer jf. tabel 2.4.

Der skal ved udlæg af nye støjfølsomme arealanvendelser sikres, at der fastlægges nødvendig afstand til eksisterende og planlagte erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes, jævnfør figur B1 i kommuneplanens bilag 1: Teknisk redegørelsesbilag om støjforhold mv..

Den nødvendige afstand fastlægges i hvert enkelt tilfælde, blandt andet på baggrund af tilladt maksimal støjbelastning, kendt eksisterende støjudsendelse, støjdæmpende foranstaltninger og topografiske forhold.

2.3.7 Klassificering af erhvervsformål
Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal det fastlægges, hvilke virksomhedstyper der kan placeres i det nye område. Det skal bestemmes under hensyn til omgivelsernes følsomhed.

Hvilke virksomhedstyper / aktiviteter, der kan tillades i et konkret område, afgøres eventuelt ud fra en gruppering / klassificering af virksomhederne efter forureningsniveau samt en, her ud fra, fastlagt minimums beskyttelsesafstand til forureningsfølsomme arealanvendelser.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 2.3.7

Der henvises til Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning, november 2004. Eksempler på virksomheder, der kan være grundvandstruende, er givet i afsnit 7.

Ved udlæg af erhvervsarealer af en vis størrelse bør nødvendig beskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse tillige sikres ved en zonering/differentiering i anvendelsen af erhvervsområdet.

2.3.8 Arealudlæg til blandede formål
Der kan ske udlæg af arealer til blandede formål (bolig og erhverv). Der må i sådanne områder alene placeres mindre værksteds­, lager­, kontor­ og servicevirksomhed, som ikke belaster de omliggende boliger med nævneværdige gener.

2.3.9 Arealudlæg til egentlige erhvervs- og industriområder
Ved udlæg af arealer til egentlige erhvervs- og industriområder skal det præciseres, at der ikke kan indrettes boliger i tilknytning. Der kan i meget sjældne tilfælde dispenseres, men i disse situationer er så specifikke, at de ikke kan forventes at forekomme og derfor ikke medtages i kommuneplanen.

Såfremt der i forbindelse med arealudlæg forventes problemer med lugt- og lugtforurening, skal der redegøres for problemet, og hvordan det forventes løst. Der skal således tilstræbes en forebyggelse af luft- og lugtforureningsproblemer. Dette omfatter både i forhold til eventuelle beskyttede naturområder men også andre følsomme arealanvendelse, der kan blive påvirket.