Se Kommuneplan 2021-2033

Redegørelse

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Ifølge planlovens § 11 a, pkt. 6 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav. Begrebet »virksomheder, der stiller særlige beliggenhedskrav« skal ses i sammenhæng med miljøbeskyttelseslovens kap. 5.
Virksomheder, anlæg og indretninger, der kan forventes at belaste de nære omgivelser på trods af forureningsbegrænsende foranstaltninger, skal placeres i særlige erhvervsområder.

Omkring erhvervsområderne til virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal der udlægges et konsekvensområde på 500 meter fra grænsen af området. Konsekvensområdet skal friholdes fra forureningsfølsom anvendelse, indtil der er foretaget undersøgelser, der dokumenterer, at miljøforholdene er acceptable i området. Kan det nødvendige konsekvensområde ikke udlægges i forhold til eksisterende og planlagte områder for forureningsfølsom anvendelse, skal afstanden på mindst 500 meter tilvejebringes ved differentiering i det planlagte erhvervsområde.

Der er forskellige kriterier for udpegningen af erhvervsområder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Derfor er ikke alle områder anvendelige til de samme typer virksomheder. Udpegningen er sket på baggrund af luft-, støj-, spildevands- og grundvandsforhold.

Omkring flere af de udlagte erhvervsområder findes der allerede i dag forureningsfølsomme områder (boligområder) inden for 500 meter. For disse områder gælder, at hele området ikke umiddelbart kan anvendes til alle typer virksomheder. Der må derfor i lokalplanlægningen foretages en zonering af området eller en eftervisning af, at miljøforholdene i de forureningsfølsomme områder er acceptable ved den konkrete virksomhedstype. Assens Kommune har udpeget en virksomhed – DanFoam i Aarup – som virksomhed med særlige beliggenhedskrav og derfor udpeget 500 m konsekvensområde omkring virksomheden.

Risikovirksomheder
Omkring risikovirksomheder, hvor der forekommer farlige stoffer i så store mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, skal planlægningen sikre minimal påvirkning, hvis der skulle ske et uheld. Derfor skal planmyndigheden ved revision af kommune- og lokalplaner for områder omkring risikovirksomheder, sikre passende afstand mellem virksomheden og anden miljøfølsom arealudnyttelse som fx boliger.

Byrådet skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommuneplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 m eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed. Risikovirksomheder reguleres efter risikobekendtgørelsen.

Sikkerhedszonen skal sikre, at der foretages en vurdering af påtænkt planlægning i relation til de risikoforhold, der gælder i området. Der er således ikke tale om en forbudszone men en opmærksomhedszone.
Med henblik på at sikre omgivelserne mod forurening og gener fra risikovirksomheder fastlægges der en generel sikkerhedszone på minimum 500 m eller større passende sikkerhedszone omkring nuværende og kommende risikovirksomheder. Sikkerhedszonen svarer til den konsekvensområde, der udlægges omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav, i de tilfælde, hvor virksomheden samtidig er en risikovirksomhed.

500 m er minimum sikkerhedszone omkring risikovirksomhederne. I nogle tilfælde vil der skulle sikres endnu større sikkerhedszone omkring virksomheden i forhold til følsomme arealanvendelser.

Som udgangspunkt må der ikke etableres ny følsom arealanvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, rekreative områder, butikker, hoteller, indenfor 500 m fra risikovirksomheden, medmindre risikomyndighederne har vurderet særskilt, at det kan ske uden risiko for den nye følsomme anvendelse eller at der kan etableres afværgeforanstaltning, som sikrer acceptable miljøforhold for den følsomme arealanvendelse.

Risikovirksomheder er omfattet af de særlige regler for risikovirksomheder. Det betyder bl.a. at der er udarbejdet planer for nærområderne, i tilfælde af at der sker et uheld på virksomheden. Når der skal planlægges på eller omkring virksomheden, skal der altid ses nærmere på både miljø- og planforhold.

Risikovirksomheden i Aarup
Sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden i Aarup er udlagt med en radius på 500 m svarende til konsekvenszonen jf. retningslinje 2.4.1. Den beregnede konsekvensafstand er 54 m fra uheldsstedet, hvilket betyder, at der ved værst tænkelige uheld på risikovirksomheden ikke vil være alvorlig konsekvens uden for de 54 m. Konsekvenszonen overskrider kun risikovirksomhedens eget område mod nord ved jernbanen, og der er truffet afgørelse om, at jernbanen ikke skal inddrages i virksomhedens sikkerhedsdokumentation. På den baggrund vurderes det, at den vejledende sikkerhedszone på 500 m omkring risikovirksomheden er tilstrækkeligt. Ændring heraf må bero på en fornyet konkret risikovurdering.

Produktionsvirksomheder
Det er et krav i planloven (§11 a stk. 1 nr. 25-26), at kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer for:

  • beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder
  • beliggenheden af konsekvensområderne omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

Kommunen har derfor mulighed for at udpege erhvervsområder, der forbeholdes produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre produktionsvirksomhederne mod byudvikling, som kan hindre virksomhedernes fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder.

I Assens Kommune blev erhvervsramme 1.2.E.7 Havneområde ved Søndre Havnevej udlagt til produktionserhverv med tillæg nr. 16 til kommuneplan 2017-2029. I den forbindelse blev der tilføjet følgende retningslinje vedrørende konsekvensområder omkring produktionsvirksomheder til kommuneplanen: ”Inden for konsekvensområdet omkring skibsværftet på Assens havn i rammeområde 1.2.E.7 skal der ved planlægningen for miljøfølsomme anvendelser redegøres for planens virkning på skibsværftet, herunder skibsværftets drifts- og udviklingsmuligheder.” Der ud over blev der tilføjet en generel rammebestemmelse for konsekvensområder omkring produktionsvirksomheder: ”Ved planlægning for ændret miljøfølsom anvendelse eller byggeri inden for kommuneplanens konsekvensområder omkring produktionsvirksomheder skal det sikres, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, lugt, støv og anden luftforurening kan overholdes, så det ikke giver grundlag for at skærpe vilkårene for de produktionsvirksomheder som konsekvensområdet er udlagt omkring efter reglerne om miljøgodkendelse og påbud i miljøbeskyttelsesloven, og, at produktionsvirksomhedens udviklingsmuligheder ikke begrænses.”

Med kommuneplanrevision 2021 er den generelle rammebestemmelse omdannet til en retningslinje.

Konsekvensområdet omkring værftet er afgrænset ud fra dagperioden ved overfladebehandling, som viser den største udbredelse af støj over grænseværdien på 45 dB(A) for dagperioden. Ud fra konturen på 45 dB(A) er støjkonsekvensområdet omkring værftet afgrænset som en cirkel med en radius på 750 meter. I større afstand fra værftet antages det, at terrænforhold og eksisterende bebyggelse vil skærme for støjen, og at støjniveauet generelt vil være under 45 dB(a). Den historiske bykerne, midtbyen og parcelhusområdet ved Præstevænget er udeladt af konsekvensområdet.

Konsekvensområdet skal bruges ved vurdering og planlægning af ny støjfølsom areal anvendelse, hvor værftet støjer op til de grænser, som er fastsat i værftets miljøgodkendelse, så værftets fremtidige drift ikke bliver begrænset. Konsekvensområdet er en ”opmærksomhedszone”, der anviser, hvor kommunen i sin planlægning skal være særlig opmærksom på værftet.

Konsekvensområdet omkring Assens Havn er en forudsætning for at kunne udlægge et transformationsområde i henhold til Planlovens § 11b stk. 1 pkt. 16, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boliger kan overskrides med op til 5 dB. Kommunen skal ved afgrænsning af konsekvensområdet sikre,

  • at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, lugt, støv og anden luftforurening kan overholdes,
  • at vilkårene i værftets miljøgodkendelse ikke skærpes, og
  • at værftets udviklingsmuligheder ikke begrænses.

Der udpeges ikke med kommuneplanrevision 2021 yderligere erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at låse de udlagte erhvervsområder for fremtidig anvendelse. Assens Kommune vil gerne have erhvervsområder, hvor der ikke laves begrænsning for, hvilke typer af virksomheder, der kan være i et givent område mere end det gøres ved at udlægge erhvervsområderne til bestemte miljøklasser.

Virksomhedernes interesse vurderes generelt at være beskyttet via planlovens § 15 a og 15 b, som betyder, at der ikke må lokalplanlægges for ny forureningsfølsom anvendelse på allerede miljøbelastede arealer, medmindre der foretages afværgeforanstaltninger, som sikrer den nye bebyggelse mod eksisterende forurening.

Da der ikke udpeges nye erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, er det heller ikke relevant at udpege konsekvenszoner og transformationsområder i forbindelse med sådanne erhvervsområder. Af samme årsag tilføjes der ikke yderligere retningslinjer for konsekvenszoner og transformationsområder i forbindelse med kommuneplanrevision 2021.