Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Ud over retningslinjerne i afsnit 2.3 gælder følgende:

2.4.1 Virksomheder med videre med særlige beliggenhedskrav
Udpegning af arealer til virksomheder, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, skal ske på baggrund af en konkret vurdering af omgivelsernes miljøfølsomhed.

Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, for hvilke der ikke andet steds i kommuneplanen er fastlagt særskilte konsekvensområder, udlægges der konsekvensområder på i udgangspunktet 500 meter. Ændring af konsekvensområderne må bero på en konkret miljømæssig vurdering.

Inden for konsekvensområderne må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt og herunder, at fx Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Konsekvensområder omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav ses på retningslinjekort 2.3.

2.4.2 For risikovirksomheder og planlægning omkring disse gælder tillige
Omkring risikovirksomheder er der en sikkerhedszone, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 m eller inden for en større passende sikkerhedsafstand baseret på en konkret risikovurdering.

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, medmindre det er vurderet af risikomyndighederne, at risikoforholdene for større uheld kan betragtes som acceptable.

Inden for sikkerhedszonen på 500 m eller større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed skal planmyndigheden af hensyn til risikoen for større uheld sikre, at risikomyndighederne og –virksomheden høres forud for tilvejebringelsen af planer. Planmyndigheden skal ved vedtagelsen af planerne tage hensyn til udfaldet af høringerne og offentliggøre en samlet vurdering af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der ligger til grund for den fysiske planlægning i nærheden af en risikovirksomhed.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 2.4.2:
Den generelle sikkerhedszone på 500 m omkring risikovirksomhederne svarer til de konsekvensområder, der er vist på retningslinjekort 2.3 for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, i de tilfælde, hvor virksomheden samtidigt er en risikovirksomhed. Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, om der er en større passende sikkerhedsafstand omkring den pågældende risikovirksomhed.

Konsekvensområder omkring produktionsvirksomheder ses på retningslinjekort 2.2.

2.4.3 For særligt grundvandstruende, vandforbrugende og vandforurenende erhverv
For virksomheder, der kan være grundvandstruende, gælder retningslinjerne i 7.1.4 og 7.1.5

2.4.4 Særligt vandforbrugende erhverv
Der kan som en del af erhvervsområderne i byerne Assens og Vissenbjerg udlægges arealer til særligt vandforbrugende erhverv. Endvidere kan der udlægges arealer til særligt vandforbrugende erhverv i andre erhvervsområder, hvor spildevandet kan føres til et af centralrenseanlæggene for de nævnte byer.
Herudover kan der ikke forventes udlagt arealer til særligt vandforbrugende erhverv.

2.4.5 Arealer til særligt vandforurenende erhverv
Der kan som en del af erhvervsområderne i byerne Assens og Vissenbjerg udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv. Endvidere kan der udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv i andre erhvervsområder, hvor spildevandet ligeledes føres til et af centralrenseanlæggene for de nævnte byer. Herudover kan der ikke forventes udlagt arealer til særligt vandforurenende erhverv.

2.4.6 Spildevandsplanlægning for særligt forurenende erhverv
Arealer, der i kommuneplanen udlægges til særligt vandforurenende erhverv, skal optages i kommunens spildevandsplan.

2.4.7 Produktionsvirksomheder
Ved planlægning for ændret miljøfølsom anvendelse eller byggeri inden for kommuneplanens konsekvensområder omkring produktionsvirksomheder skal det sikres, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, lugt, støv og anden luftforurening kan overholdes, så det ikke giver grundlag for at skærpe vilkårene for de produktionsvirksomheder som konsekvensområdet er udlagt omkring efter reglerne om miljøgodkendelse og påbud i miljøbeskyttelsesloven, og, at produktionsvirksomhedens udviklingsmuligheder ikke begrænses.

Arealer forbeholdt produktionsvirksomheder ses på retningslinjekort 2.3. Konsekvensområde omkring produktionsvirksomheder ses på retningslinjekort 2.2.