Se Kommuneplan 2021-2033

2.6 Detailhandel

Detailhandelsstrukturen i Assens Kommune er karakteriseret ved, at langt de fleste butikker ligger i Assens og de andre større bymønsterbyer Glamsbjerg, Haarby, Vissenbjerg, Aarup, Tommerup og Tommerup Stationsby.

Detailhandelsbestemmelserne er betinget af, at kommunens planlægning for detailhandel skal understøtte de eksisterende bymidter.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til butikker med særligt pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder, samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder.

Arealer til butiksformål skal som hovedregel udlægges i bymidten, og bydelscentre og lokalcentre må ikke blive så store, at de reelt udgør en konkurrent til bymidten.

Der skal være et passende forhold mellem de enkelte centerområders størrelse og indbyggertallet (behovet) i det opland, de betjener.

Der ændres ikke på arealudpegningerne i denne kommuneplanrevision, men skabes dog mulighed for at der kan åbnes små butikker i landsbyerne og i tilknytning til en virksomhed i et erhvervsområde.