Se Kommuneplan 2021-2033

Redegørelse

Dagtilbud
Dagtilbudsområdet er organiseret med dagpleje, områdeinstitutioner og landsbyordninger.

Der er 5 områdeinstitutioner, der alle har både vuggestue og børnehave. Der er 5 landsbyordninger, som alle har skole- og børnehavedel, 3 af landsbyordningerne har desuden en vuggestuedel.

I kommunen er der ligeledes 12 private vuggestuer/børnehaver, som ikke indgår i kommunens pasningsgaranti.

Skole og undervisning
Skole og Undervisning omfatter:

 • 12 folkeskoler inkl. landsbyordningerne
 • 1 specialskole
 • 1 ungdomsskole

Ud af de 12 folkeskoler er der 4 med 0.- 6. klasse og 8 med 0. - 9. klasse.

Undervisningen i 10. klasse foregår på 10. klassecenteret i Glamsbjerg. Alle skoler har skolefritidsordning. Der er i kommunen 5 fri- og privatskoler.

Det er ligeledes i Glamsbjerg, at vi har samlet alle ungdomsuddannelserne i Campus Glamsbjerg. Glamsbjergområdet er kendt for at rumme flere fri- og efterskoler. Glamsbjerg er kendetegnet som kommunens uddannelsesby med gymnasium, handelsgymnasium, 10. klasse center, HF og VUC Fyn, FGU samt efterskoler i et innovativt samarbejde med erhvervslivet. Der kommer elever hertil fra hele kommunen og nabokommunerne. Måske er det ikke helt tilfældigt, at vores handelsskole er den bedste handelsskole i Danmark, og nogle af vores dygtige elever vinder Danmarksmesterskab i Innovation og Iværksætteri.

Kultur og fritid
Politikområderne Kultur og Fritid dækker følgende områder: Fritidsfaciliteter, folkebibliotek, museer, musikskole, andre kulturelle opgaver og folkeoplysning. Der er 9 idræts og vømmehaller, der modtager kommunalt driftstilskud. Herudover gives der tilskud til 1 søsportscenter, 1 vandrerhjem, og kulturhusene Tobaksgaarden i Assens og Industrien i Aarup.

Biblioteket er den eneste lovpligtige kulturinstitution i kommunen og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

AssensBibliotekerne har biblioteker i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup St., Vissenbjerg og Aarup. Alle biblioteker er ”åbne, selvbetjente biblioteker”, som hver dag kan benyttes mellem kl. 7 og kl. 22 af borgere og gæster over 15 år med brug af sundhedskortet. Bibliotekerne har også åbningstider med betjening.

Bibliotekerne tilbyder såvel fysiske materialer som adgang til eressourcer samt yder borgerne hjælp til kommunens selvbetjeningsløsninger, NemID og Digital Post. Der tilbydes opsøgende
betjening af de borgere, som ikke selv kan komme på biblioteket. Bibliotekerne fungerer som lokale væresteder og centre for formidling af kultur, information og viden og er borgernes oplevelses, kultur og besøgssteder med arrangementer, udstillinger og it-kurser samt mulighed for kopiering og printning.

Bibliotekerne har desuden udlån af kørestole, og der er turistinformation på bibliotekerne i Assens, Glamsbjerg og Aarup.

Museum Vestfyn er et statsanerkendt kulturhistorisk museum og en selvejende institution, der primært drives på grundlag af et kommunalt og et statsligt tilskud. Et statsanerkendt museum skal foretage indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Der er en musikskole i Assens Kommune med brugerbestyrelse. Andre kulturelle opgaver er FilmFyn, kulturaftale via Kulturregion Fyn, elektronisk oplevelseskalender, kulturhuse, ikke-kommunale kulturelle institutioner, samlingssteder, lokalhistoriske arkiver, Assens Kunstråd og Kulturforum Assens. Dertil kommer udmøntning af Kulturpolitikken og Kulturstrategien
gennem blandt andet Kulturpuljen, indsatserne Kulturtemaer og Kultur for alle børn og unge i Assens Kommune.

Folkeoplysningsområdet dækker fra primo 2021 over 12 aftenskoler samt 118 foreninger med 8.100 aktivitetsmedlemmer under 25 år.

Børn og unge
Hovedopgaver:

 • Byrådet er, i henhold til Servicelovens bestemmelser, ansvarligt for tilsynet med børn og unge i kommunen.
 • Kommunen har pligt til at iværksætte undersøgelser af børns og unges forhold, når der er mistanke om, at de lever under forhold, som kan skade deres udvikling, sundhed og trivsel.
 • Kommunen har pligt til at iværksætte foranstaltninger jf. Serviceloven, når det er påkrævet i forhold til barnets eller den unges situation. Kommunen tager ved rådgivning og indsatser udgangspunkt i barnet, den unge og hele familien.
 • Kommunen er ansvarlig for forebyggende, kriminalpræventive SSP-opgaver, herunder opsøgende funktioner.

Børnesundhed
Børnesundhed omfatter Sundhedsplejen, Det ergo- og fysioterapeutiske Børneteam, PPR og Tandplejen. Afdelingerne ligger hhv. i Tommerup og/eller Assens og dækker hele kommunen.

Sundhedsplejen arbejder sundhedsfremmende og forebyggende for at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Der arbejdes ud fra 5 hovedområder:

 • Sundhedspleje til gravide og småbørnsfamilier herunder forældrefødselsforberedelse og specifik ammerådgivning.
 • Sundhedspleje til skolebørn, herunder sundhedspædagogisk undervisning.
 • Sundhedspleje til børn og familier med særlige behov, herunder bl.a. småbørnskonsulentfunktionen, sorggrupper for børn, overvægtsklinik for børn.
 • Konsulentfunktion i forhold til personale i dagtilbud og skoler omkring generelle og specifikke sundhedsmæssige emner.
 • Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag på børnesundhedsområdet.

Der samarbejdes på tværs af faggrupperne i Assens Kommune især inden for Børn, Unge og Undervisning samt med andre relevante afdelinger. Der er derudover mange eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet skaber en følelse af sammenhæng og helhed for de børn, unge og familier, som modtager sundhedspleje i Assens Kommune.

Det ergo- og fysioterapeutiske Børneteam understøtter en tidlig indsats for børn, der har problemer/særlige behov på de motoriske og sansemæssige områder. Udviklingen skal styrkes, så livskvalitet og selvhjulpenhed øges mest muligt – for mestring af aktiviteter og deltagelse i fællesskaber. Nøgleordene er forebyggelse og træning. Teamet varetager:

 • de lovpligtige genoptræningsopgaver på børn-ungeområdet (ikke vederlagsfri).
 • opgaver omkring fin- og grovmotoriske vanskeligheder samt sansemotoriske vanskeligheder.
 • Børn og unge med mundmotoriske problemstillinger.
 • Motorikklinik – åben rådgivning.
 • Konsultativ bistand –rådgivning og vejledning omkring børns motoriske og sansemæssige udvikling.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) understøtter en tidlig indsats for børn og unge, der har særlige behov i forhold til trivsel og udvikling. PPR arbejder ud fra såvel konsultative som udredende indsatser på både gruppe- og individuelt plan, og der arbejdes med kompetenceudvikling for personale i dagtlbud/skoler og i samarbejde med forældre. Problemstillingerne indenfor PPR-arbejdet kan eks. være følgende:

 • Spørgsmål i forbindelse med barnets udvikling
 • Vanskeligheder med kommunikation, sprog og tale
 • Skoleproblemer af faglig og/eller trivselsmæssig karakter
 • Sociale/adfærdsmæssige udfordringer
 • Psykiske problemer

Den kommunale tandpleje varetager opgaver for at fremme tandsundheden og forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning i tænder, mund og kæber. Der arbejdes
ud fra følgende:

 • Forebyggende og behandlende indsatser for børn og unge for udvikling af hensigtsmæssige tandplejevaner
 • Socialtandpleje
 • Omsorgstandpleje
 • Specialtandpleje