Se Kommuneplan 2021-2033

Redegørelse

Handicap
Assens Kommune har seks botilbud (Lindebjerg, Pilebakken, Østerbo, Stærevænget, Poul Mose Parken og Opgangsfællesskabet Korsvang) til borgere med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelse. To af tilbuddene er med døgndækning, og tilbuddene er bortset fra et, som er etableret efter serviceloven §107, alle etableret efter almenboligloven §105 med §85. På et af døgntilbuddene er oprettet to aflastningspladser efter serviceloven.

Der ydes desuden støtte efter serviceloven til borgere med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelse i eget hjem.

Senhjerneskade
Center for Senhjerneskade tilbyder ni pladser til borgere med erhvervet hjerneskade.

Under Center for Senhjerneskade hører endvidere en hjerneskadekoordinator, som koordinerer en helhedsorienteret indsats for borgere, som har pådraget sig en hjerneskade og hvor hjerneskadekoordinatoren desuden er tovholder for et tværgående visitationsteam for borgere med erhvervet hjerneskade.

Psykiatri
Assens Kommune har to botilbud (Skovvangen og Nyholmgaarden) til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Tilbuddene er efter almenboligloven, hvoraf det ene er med døgndækning. Under døgntilbuddet ligger to pladser efter serviceloven med mulighed for akut- og træningsophold.

I samarbejde med PsykInfo tilbydes endvidere forskellige aktiviteter i form af rådgivning og vejledning og temaarrangementer.

Assens Kommune har et aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Under aktivitetstilbuddet ligger et uvisiteret cafetilbud.

Misbrug
Assens Misbrugscenter tilbyder rådgivning og behandling for stof­- eller alkoholmisbrug. Assens Misbrugscenter tilbyder desuden anonym alkoholbehandling samt akut afrusning.

Assens Kommune deltager i et samarbejde i Region Syddanmark, hvor der tilbydes anonym stofmisbrugsbehandling i Odense, Esbjerg og Kolding.

Bostøtte og Beskæftigelse
Under bostøtte og beskæftigelse har Assens kommune et samlet §85 korps, som arbejder tværgående indenfor for fagfelterne Handicap, Psykiatri og Senhjerneskade med støtte efter serviceloven til borgere i eget hjem.

Socialt udsatte
Målgruppen for ordningen med støtte- og kontaktpersoner SKP

Begrebet socialt udsatte dækker over mennesker med et bredt spektrum af svære sociale problemer, bl.a. voldsramte kvinder, hjemløse, meget isolerede mennesker m.fl.

Målgruppen for ordningen med støtte­- og kontaktpersoner SKP er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke gør brug af eller ikke er i stand til at gøre brug af allerede eksisterende tilbud. Der er tale om en målgruppe, som ikke nødvendigvis har haft kontakt med de sociale myndigheder på forhånd, og der er tale om en ordning, der ikke kræver visitation.

Opgaven for støtte- og kontaktpersonordningerne er ved opsøgende arbejde at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. Formålet er at tilbyde en hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser med større personlig og social mestring.

Myndighed Social og Sundhed
Myndighed Social og Sundhed varetager sagsbehandling og visitation på voksenområdet indenfor bl.a. handicap, psykiatri, socialt udsatte og misbrugsområdet. Herunder botilbud, bostøtte, merudgifter, BPA, rusmiddelcenter, m.fl.

Desuden varetages sagsbehandling og visitation indenfor ældreområdet, og på hjælpemiddelområdet varetages sagsbehandling for borgere i alle aldre. Området dækker b.la. personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, ældre- og plejeboliger, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, handicapbiler m.fl.

Derudover varestages myndighedsafgørelser for voksenområdet i øvrigt, indenfor aktindsigt, magtanvendelse m.fl.

Madservice
Assens Madservice leverer mad til kommunens plejecentre og sociale bosteder samt til borgere i eget hjem, som er visiteret til madservice. Borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, kan frit vælge mellem Assens Madservice og privat leverandør.

Sygepleje
Den kommunale sygepleje leverer sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende, behandlende og lindrende sygepleje. Der er 6 sygeplejeklinikker i kommunen.

Træning
Den kommunale træningsindsats omhandler genoptræning / vedligeholdelsestræning og rehabiliteringsforløb.

Hjemmepleje
Hjemmeplejen dækkes af Den kommunale Hjemmepleje eller evt. en godkendt privat leverandør. Hjemmeplejen leverer personlig pleje, praktisk hjælp og udvalgte sygeplejeopgaver til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen lægger vægt på at støtte den enkelte borger i at bevare en selvstændig livsførelse, hvor fokus på rehabilitering og på livskvalitet gennem deltagelse i fællesskab er i højsæde.

Plejehjem
Der er 10 plejehjem i kommunen. Udgangspunktet for de kommunale plejehjem er Eden Alternative, som skal mindske beboernes oplevelse af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Daghjem
Der er tre daghjem / aflastningshjem i Assens Kommune. Dagtilbuddet er til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor ægtefælle eller nære pårørende har behov for aflastning.

Aktivitet, Forebyggelse og Demens
Aktivitet, Forebyggelse og Demens arbejder med at udvikle aktiviteter I samarbejde med civilsamfundet med afsæt i viden om behov. Afdelingen består af forebyggelseskonsulenter, demenskoordinatorer, rehabiliteringsterapeuter, aktivitetsmedarbejdere/brobyggere.