Se Kommuneplan 2021-2033

Redegørelse

Assens som klimakommune
I 2009 indgik Assens Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Aftalen forpligtede Assens Kommune til at reducere CO2-udledningen i den kommunale drift med 2 % om året. Siden 2009 har Assens Kommune i gennemsnit reduceret sit energiforbrug med 3,8 % om året ved målrettet at investere i energiforbedring af kommunens bygninger, mindske kørselsforbrug og ved at indføre energibesparende gadebelysning. Aftalen er afløst af DK2020 samarbejdet.

Klimastrategi 2020 - Assens Kommune i grøn omstilling
I december 2020 vedtog Byrådet vores første klimastrategi: ”Klimastrategi 2020-2050 - Assens Kommune i grøn omstilling”. Den er certificeret og godkendt af C40 og Den grønne tænketanke Concito, som en DK2020 klimastrategi. For Assens Kommune har været en af de pilotkommuner, der deltog i Realdanias projekt, hvor 20 danske kommuner udviklede klimahandlingsplaner, der understøtter Parisaftalen med udgangspunkt i C40’s internationale standarder. Det vil sige, at vi går i de store C40 byers fodspor.

FAKTABOKS

C40 er et globalt netværk af 97 af verdens største og mest klimaambitiøse byer, som samarbejdet om at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringer. C40 arbejder med at udvikle og gennemføre politikker og programmer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af drivhusgasser i byerne samt på at finde bæredygtige løsninger på klimaproblemerne.

C40’s medlemsbyer repræsenterer ca. 25 % af klodens BNP og 8 % af verdens befolkning. Langt hovedparten af byerne ligger ved kysten og er derfor samtidig meget udsatte for klimaforandringer.

I klimastrategien er der 32 indsatser, som hver især bidrager til at reducere CO2 udledningen i Assens Kommune som geografisk område. De indsatser, der er relateret til fysisk planlægning, er søgt indarbejdet i kommuneplanen i forbindelse med revisionen i 2021, hvis det ikke allerede er omfattet af kommuneplanen.

I forbindelse med nye indsatser er der fx udarbejdet et afsnit om varmeforsyning for at understøtte afvikling af individuel olie- og gasopvarmning samt et afsnit om solenergianlæg for at understøtte omlægningen til 100% vedvarende energiforsyning.

Kommunes rolle i det lokale klimaarbejde
For at blive en klimaneutral kommune skal Assens Kommune som virksomhed og arbejdsgiver spille på flere strenge. Der er behov for, at alle fagområders viden kommer i spil, at klima tænkes ind i opgaveløsningen, og at alle bidrager med ideer til nye indsatser, der gavner klimaet.

Assens Kommune som kommunal organisation har flere muligheder for aktivt at påvirke udviklingen på klimafronten. Vi er indkøber, arbejdsgiver, bygherre, myndighed mv.

Kommunens egen udledning svarer til ca. 1,4% af den samlede CO2-udledning inden for kommunegrænsen. Vi kan nedbringe vores del af udledningen ved eksempelvis at investere i elbiler, energirenovere og drifte egne bygninger på energieffektiv vis mv. Via planlægningen kan vi skabe gode fysiske rammer og prioritere konkrete klimatilpasningstiltag, der understøtter indsatsen. Desuden kan vi påvirke vores forsyningsselskaber og angive den ønskede retning, som de kan manøvrere efter. Endelig kan vi oplyse, inspirere og facilitere og måske vigtigst af alt – vi kan indgå i partnerskaber og samarbejder med omverdenen om at fremme en bæredygtig udvikling.

I nogle tilfælde har vi således direkte mulighed for at iværksætte handlinger, mens vi i andre sammenhænge handler i netværk, samarbejder og indgår partnerskaber for at fremme den ønskede udvikling.