Se Kommuneplan 2021-2033

3.0 Trafik og Transport

Infrastrukturen i Assens Kommune
Infrastrukturen omfatter veje, jernbaner, skibs og færgetrafik, og handler om både privat som kollektiv personbefordring.

Vejnettet
Infrastrukturen i Assens Kommune består fortrinsvis af vejnettet, der har en længde på cirka 1.000 km, og som bliver brugt til mange forskellige formål. De mindre veje trafikbetjener i stor udstrækning boliger og boligområder og omtales som boligveje. Veje, der binder boligområderne sammen og skaber en sammenhæng i byerne, kaldes fordelingsveje. Den sidste kategori er gennemfartsveje, der er kommunens største veje, og som binder byerne sammen. Gennemfartsvejene går ofte på tværs af kommunegrænserne.

Øvrig infrastruktur
Til infrastrukturen hører også jernbaner, hvor Assens Kommune mod nord gennemskæres af forbindelsen mellem Jylland og Sjælland med stationer i Aarup, Bred, Skalbjerg og Tommerup Stationsby. Aarup er kommunens vigtigste togstation, som ønskes opgraderet til intercitystation.

Færgefart mellem Assens by og Bågø er også en del af infrastrukturen i Assens, som fortrinsvis benyttes af beboere på Bågø.

Den fremtidige planlægning
Assens Kommune planlægger for en overordnet trafik og transportstruktur som angivet på kortet. Det er et mål for Byrådet, at der ved etablering af ny transportinfrastruktur sker en beskyttelse af natur, landskabs og kulturmiljøværdier.

Det skal bemærkes, at de angivne vejreservationer på retningslinjekortet, ikke nødvendigvis betyder, at projekterne er planlægningsmæssigt fuldt afklarede. For eksempel vil det for flere af vejprojekterne gælde, at en realisering forudsætter, at der forinden gennemføres en såkaldt VVM proces (Vurdering af Virkning på Miljøet) efter Planlovens bestemmelser herfor.

Den fælles fynske infrastrukturstrategi 2017-35
I infrastrukturstrategien er Aarup udpeget som en udviklingsterminal: En terminal med særlig betydning og som i kraft af Aarups placering besidder et særligt potentiale for at samle og videredirigere trafikstrømmende fra det sydlige, østlige og vestlige Fyn til / fra landskorridoren (motorvej og jernbane). Udviklingsterminalerne skal etableres som attraktive og tilgængelige
omstigningspladser, der giver optimale muligheder for skift mellem de forskellige transportformer.

Assens, Glamsbjerg og Aarup er udpeget som Byregionale terminaler – og forbindelserne mellem Assens-Middelfart, Assens-Glamsbjerg-Odense og Assens-Aarup udpeget som Byregionale korridorer.

Der ud over er Haarby, Vissebjerg og Tommerup Stationsby udpeget som kommunale terminaler, mens forbindelserne mellem Haarby-Glamsbjerg-Aarup og Vissenbjerg-Tommerup St.-Nr.Broby er udpeget som kommunale korridorer. Assens Kommune ønsker dog også at få udpeget strækningerne mellem Assens-Haarby og fra Haarby over Brobyværk til motorvejen ved Ringe (rute 323) udpeget som kommunale korridorer.

Ovenstående har dog ikke medført nye udpegninger i denne kommuneplan.

Statslige infrastrukturplaner
Timemodellen og udvidelsen af E20 går gennem den nordlige del af Assens Kommune og påvirker dermed fysisk nogle af vores arealer.

Disse store infrastruktur-projekter varetages af staten, men vi vil selvfølgelig arbejde for, at projekterne udformes, så de gavner flest og generer mindst muligt.

De to projekter bidrager til en bedre infrastruktur for mange og give mindre transporttid, skabe hurtigere leverancer og forbedre mulighederne for, at de fynske virksomheder kan tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere og samtidig sikre let adgang til et stort arbejdsmarked. Borgerne på Fyn kommer tættere på både Århus og København. I dag har fynboerne adgang til ca. 250.000 arbejdspladser inden for en time med bil, og det vil med Timemodellen blive øget med yderligere 550.000 arbejdspladser alene i Københavns og Aarhus kommuner indenfor en time med tog. Den nye jernbanestrækning til de hurtigtgående og gennemkørende tog kan give plads til flere pendlerafgange på de nuværende stationer og dermed skabe muligheder for endnu bedre pendlerforhold i vores fire stationsbyer.

Med gennemførelse af et nyt jernbanespor på Vestfyn og udvidelsen af motorvej E20 er der derfor yderligere forventninger om en nem og hurtig adgang til og fra Assens Kommune og arbejdspladserne i nærområdet.