Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

3.1.1 Reservationer for fremtidige veje
Inden for de på retningslinjekort 3.1 viste reservationer for fremtidige veje må der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til forhold, der efterfølgende kan forhindre eller besværliggøre realiseringen af det pågældende vejanlæg. Det er vejmyndigheden for den pågældende vejreservation, der vurderer, om dette er tilfældet.

3.1.2 Vejtilslutninger
Til de overordnede veje bør der almindeligvis ikke etableres nye vejtilslutninger for offentlige eller private veje. For den overvejende del af det overordnede vejnet i Assens Kommune tidligere amtsveje er der fastsat adgangsbestemmelser, der medfører, at der ikke kan opnås tilladelse til nye adgange eller udvidet benyttelse af bestående, medmindre det er til gavn for trafiksikkerheden. Der tilstræbes normalt afstande på minimum 1­2 km mellem vejtilslutninger på frie strækninger, herunder strækninger i det åbne land, og afstande på minimum 500 meter mellem vejtilslutninger til eksisterende landevejsstrækninger gennem byområder.

Det tilstræbes, at der etableres 1 overkørsel til privat beboelse og erhverv, og kun når særlige trafiksikkerhedsproblemer taler for det, bør der etableres mere end 1 overkørsel.

Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der, for eksempel gennem en samlet plan for vejbetjening af lokalplanområdet, redegøres for, hvordan retningslinjerne vedrørende afstande mellem sidevejstilslutninger overholdes.

3.1.3 Ændringer af det overordnede vejnet som følge af lokalplanlægning
Der kan ikke uden forhandling med vejmyndigheden vedtages lokalplaner, der forudsætter ændringer i det overordnede vejnet.

3.1.4 Prioritering af rækkefølge for nye veje med videre
Byrådets prioritering af, i hvilken rækkefølge nye veje, forlægninger, stier, bygennemfarter og trafikulykkesbekæmpende anlæg skal gennemføres på vejnettet, foretages ved hjælp af de af Byrådet vedtagne principper.

3.1.5 Hensyn til benyttelses og beskyttelsesinteresser ved anlæg af nye veje
Ved anlæg af nye veje skal der tages vidtgående hensyn til en fortsat landbrugsmæssig, rekreativ eller bymæssig anvendelse af de berørte arealer. Endvidere skal der tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt. Ved anlæg af forlægninger skal det i rimeligt omfang tilstræbes, at aflagte vejstrækninger sløjfes og tilbageføres til landbrugsjord eller nye naturområder. Endvidere skal der tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt.

3.1.6 Forebyggelse af trafikstøj
Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes med støj fra eksisterende eller planlagte veje. Ved byggeri af nye veje skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke belastes med et uacceptabelt støjniveau.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 3.1.6

Støjbelastede områder eller områder med uacceptabelt støjniveau er kendetegnet ved, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke kan overholdes.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj er følgende (som årsdøgnsgennemsnit, dB(A),døgnmiddel):

Område Grænseværdi
Reakreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l.

Lden 53 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Lden 58 dB
Hoteller, kontorer mv. Lden 63 dB

Det bemærkes, at ved et hus med almindelige termoruder kan det indendørs støjniveau ved lukkede vinduer forventes overholdt ved den angivne udendørsstøj.

3.1.7 Interessezone for motorvejens udvidelse
Lokalplanforslag (evt. i udkast) inden for interessezonen for motorvejens udvidelse skal forelægges for Vejdirektoratet, så Vejdirektoratet kan tage stilling til, om lokalplanen vil være forenelig med linjeføringens og interessezonens formål.