Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

3.3.1 Forebyggelse af støjgener fra jernbaner
Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes væsentligt med støj og vibrationer fra eksisterende jernbaner.

3.3.2 Støjniveau fra jernbanetrafik
Det maksimale støjniveau fra jernbanetrafik, målt som spidsværdier under passage af mest støjende tog må ikke overstige en grænse på 85 dB (KB vægtet accelerationsniveau) ved ny støjfølsom arealanvendelse.

3.3.3 Vibrationer fra jernbanetrafik
Vibrationer fra togtrafik må ikke overstige en grænse på 75 dB (KB­-vægtet accelerationsniveau) ved ny støjfølsom arealanvendelse.

3.3.4 Jernbane interesseområde
Lokalplanforslag (evt. i udkast), ansøgninger om byggetilladelser, landzonetilladelser, udstykningssager mv., der vedrører arealanvendelse eller ændret udnyttelse af ejendomme, der ligger inden for jernbane interesseområdet, skal i henhold til § 2b stk. 2 i Lov om ændring af lov om jernbane indsendes i høring til Vejdirektoratet inden der gives en eventuel tilladelse til det ansøgte.