Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Retningslinjerne neden for omfatter egentlige trafik, fiskeri og færgehavne. Bådehavne og lystbådehavne er omfattet af kapitel 4 om ferie og fritid.

3.4.1 Etablering af havne
Etablering af nye havneanlæg uden tilknytning til den eksisterende havn i Assens, forudsætter særskilt tilvejebringelse af det fornødne planlægningsmæssige grundlag.

3.4.2 Udvidelse af havne
Udvidelse af eksisterende havne kan ske, såfremt nationale eller regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes, og såfremt udvidelsen ikke fordrer et særskilt VVM tillæg til kommuneplanen.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 3.4.2

Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000­ områder, jævnfør også retningslinje 6.5.5), landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, kommuneplanens arealreservationer til andre formål med videre.