Se Kommuneplan 2021-2033

Redegørelse

Fremtidens campingpladser er noget helt andet end det traditionelle billede, hvor pladsen er en græsmark med plads til telte og campingvogne suppleret med nogle få toiletbygninger, et cafeteria, lidt overdækket opholdsareal og en lille butik.

De nye campingpladser er en slags aktivitetscentre med for eksempel supermarked, svømmehal, restaurant, bowlingbane, legeland, minizoo, ridecenter og golfbane - gerne med luksushytter eller feriehuse tilknyttet.

De nye pladser tiltrækker også i langt højere grad end hidtil et publikum, som ikke bor på pladserne. Effekten heraf kan give anledning til konflikter i forhold til landskabshensynet, hvilket ikke mindst er problematisk i den kystnære zone, samt kan modvirke Planlovens overordnede målsætning om at undgå byspredning i det åbne land.

Hytter til erhvervsmæssig udlejning skal i udgangspunktet placeres på campingpladser. Efter campingreglementet kan der på campingpladser, hvor planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur­ og landskabelige værdier, ikke taler imod det gives tilladelse til opstilling af hytter svarende til indtil 20 % af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter.

Der er udlagt arealer til kolonihaveformål i Assens by. Byerne i Assens Kommune er primært bebygget med åben­lav/tæt­lav boligbebyggelse, derudover er der god adgang til grønne områder mv. Det vurderes således at behovet for kolonihaveområder er begrænset.

Byrådets holdninger
Byrådet har på baggrund af hovedmålsætningerne og planlægningsprincipperne på turismeområdet, jævnfør afsnit 4.2, overordnet fundet, at tilvejebringelsen af ny kapacitet primært bør ske i tilknytning til turistcentret Assens By, eller byer i det kommunale bymønster.

Herudover bør ny kapacitet primært tilvejebringes ved udvidelser af eksisterende campingpladser og sekundært i form af etablering af nye campingpladser.

Det er Byrådets opfattelse, at der i forbindelse med de nye koncepter for campingpladser kan ligge en risiko for en uheldig påvirkning af det åbne land og ikke mindst af kystområderne.

Derfor finder Byrådet, at planlægningen på området generelt ikke bør give mulighed for en sådan udvikling. Muligheden for etablering af sådanne anlæg bør således efter Byrådets opfattelse tilvejebringes på baggrund af konkrete vurderinger af de enkelte projekter og i givet fald en supplerende særskilt planlægning for de konkrete anlæg.

Arealer til etablering og udvidelse af campingpladser er som oftest placeret på meget attraktive steder, som også vil være attraktive til andre formål. For at sikre, at de planlagte muligheder kan realiseres, er det Byrådets opfattelse, at konvertering til andre formål i udgangspunktet bør undgås.

Planlægningens indhold
Kommuneplanen indeholder en retningslinje for, at udlæg af kolonihaveområder skal ske i tilknytning til bymæssig bebyggelse.

Bestående udvidelsesmuligheder for campingpladser med baggrund i godkendt kommune­ og lokalplanlægning eller lignende kan fortsat realiseres. Udvidelsesmuligheder af denne karakter er således ikke medtaget i retningslinjerne. Alle eksisterende campingpladser fremgår af kommuneplanens retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid.

Kommuneplanen rummer mulighed for etablering af nye og udvidelse af eksisterende campingpladser såvel i turistcenteret samt uden for den kystnære zone.

Kommuneplanen indeholder endelig nogle konkrete arealreservationer til campingpladsformål indenfor kystnærhedszonen. Mulighederne fremgår af retningslinjerne samt af retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid.

Konkrete arealreservationer
Det er campingreglementet, der regulerer antallet af campingenheder, mens lokalplanen skaber de fysiske rammer for campingpladserne.

Løgismose Strand Camping har tilladelse til 217 enheder. Med lokalplan 4.2-7 gives mulighed for at udvide med ca. 35 enheder.

Aa Strand Camping: Tilladelse til 208 enheder.

Helnæs Camping: Tilladelse til 163 enheder.

Sandager Næs Camping: Tilladelse til 150 enheder.

Assens Strand: Tilladelse til 143 enheder.

Baagø Camping: Tilladelse til 50 enheder.

Hjemstavsgårdens Camping: Tilladelse til 50 enheder.