Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Retningslinjerne gælder for etablering og udvidelse af campingpladser, der er omfattet af campingreglementet herunder campinghytter.

Primitive lejr-/teltpladser er ikke omfattet af retningslinjerne. Primitive lejr-/teltpladser er ikke direkte tilgængelige for biltrafik, de er uden bemanding og de tilknyttede faciliteter begrænser sig til maksimalt at omfatte drikkevandsforsyning og toilet. De primitive lejr-/teltplads er ikke omfattet af campingreglementet og reguleres kommuneplanmæssigt kun af de generelle retningslinjer for anlæg i det åbne land.

4.4.1 Definition af campingpladsformål
Ved campingpladsformål forstås almindeligt campingpladsudstyr, det vil udover overnatningsenheder sige mindre faciliteter, der alene henvender sig til de, der bor på pladsen såsom butik, parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og tilsvarende mindre anlæg og faciliteter.

Med mindre andet udtrykkeligt er anført neden for forudsætter etablering af faciliteter og anlæg, der går ud over det oven for nævnte, særskilt tilvejebringelse af det fornødne planlægningsmæssige grundlag.

4.4.2 Konvertering af arealreservationer til anden anvendelse
Arealer, som i kommuneplanen er udlagt til campingformål og kolonihaver, kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse.

4.4.3 Generelle bestemmelser for nyanlæg og udvidelser af campingpladser
Der kan udlægges arealer til campingpladsformål, herunder særlige campingpladser for autocampere, i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for byvækst i afsnit 2 og som følger:

  • I den kystnære zone: I eller i umiddelbar tilknytning til Assens by, som er udpeget som turistcenter. Turistcenteret omfatter nuværende og planlagte byzonearealer.
  • Uden for den kystnære zone: Udover udlæg i tilknytning til byer i det kommunale bymønster kan udvidelser af bestående campingpladser i det åbne land normalt finde sted, såfremt dette ikke strider mod nationale eller kommunale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser. Dette kan ske på baggrund af landzonelokalplaner.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.4.3

Ved nationale eller kommunale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse (herunder Natura 2000­områder), kulturmiljøbeskyttelse, trafik og trafiksikkerhed, kommuneplanens arealreservationer til andre formål med videre.

4.4.4 Konkrete arealreservationer til camping
På retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid er markeret eksisterende campingpladser og eksisterende campingpladser med mulighed for udvidelse.

4.4.5 Kolonihaveområde
Der kan udlægges kolonihaveområder i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse.