Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Retningslinjerne nedenfor gælder for placering af støjende fritidsanlæg og ­aktiviteter samt for placering af støjfølsom arealanvendelse i nærheden af eksisterende støjende fritidsanlæg.

Det bemærkes, at etablering af permanente motorbaner i mange tilfælde må forventes at udløse krav om udarbejdelse af et VVM tillæg til kommuneplanen (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

4.5.1 Placering af støjende fritidsanlæg
Placering af støjende fritidsanlæg er omfattet af retningslinjerne i afsnit 6.1 om planlægning, byggeri og anlæg i det åbne land. Placering af støjende fritidsanlæg, der skal inddrages i byzone, er omfattet af de generelle retningslinjer om byudvikling i kapitel 2.

4.5.2 Etablering af skyde- og motorbaner
Nye skyde­ og motorbaner kan som hovedregel kun etableres, såfremt der ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, for eksempel i forbindelse med sammenlægninger og/eller flytninger af anlæg.

Nyanlæg af skyde­ og motorbaner kan endvidere finde sted, såfremt særlige forhold taler derfor ­ for eksempel lokale eller kapacitetsmæssige forhold.
Ved nyanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser tillige overholdes ved eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.5.2

Miljøstyrelsens vejledende krav fremgår af bilaget om støj.
Disse er i retningslinjerne udtrykt som planlægningsafstande, der er ”på den sikre side”, det vil sige hvor støjkravene kan overholdes, såfremt afstandene respekteres. Det vil eventuelt være muligt at reducere disse afstande, hvis det kan godtgøres, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed.

Planlægningsafstande:

 Banetype  Afstand til støjfølsom arealanvendelse
 Flugtskydebane  1,7 km
 Riffelskydebane  3,6 km
 Udendørs salonriffelbane  0,7 km
 Pistolskydebane  1,3 km
 Motorsportsbane  1,5 km


4.5.3 Etablering af flyvepladser til fritidsflyvning
Nye flyvepladser, hvis formål primært er fritidsflyvning, kan som hovedregel kun etableres, såfremt der ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, for eksempel i forbindelse med flytning af operationer fra andre flyvepladser. Forbedringen skal give sig udtryk i, at der samlet er færre personer belastet med flystøj, og/eller at støjbelastningens niveau nedsættes.

Nyanlæg af rekreative flyvepladser kan kun anlægges, såfremt det kan godtgøres at væsentlige nationale og regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.5.3

Ved fritidsflyvning forstås flyvning uden erhvervsmæssig karakter, herunder for eksempel faldskærmsflyvning, kunstflyvning, svæveflyvning, flyvning med ultralette fly, udflugtsflyvning samt normalt skoleflyvning.

4.5.4 Udlæg af arealer til nye typer støjende rekreative formål
Ved ønsker om udlæg af arealer til nye typer støjende rekreative formål, som for eksempel jetski og vandscootere, skal varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn, såvel i forhold til boliger som i forhold til andre rekreative aktiviteter med videre, samt varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser tillægges afgørende betydning ved afvejningen af interesser.

4.5.5 Udlæg af støjfølsomme formål ved støjende fritidsanlæg
Nær de eksisterende baner må der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål inden for de dokumenterede støjkonsekvensområder, der er vist på retningslinjekort 4.5 Støjende fritidsaktiviteter. Inden for de tilnærmede konsekvensområder må disse arealer udlægges, såfremt Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.5.5

Der er på retningslinjekort 4.5 Støjende fritidsaktiviteter angivet støjkonsekvensområder for de eksisterende støjende rekreative anlæg. Der er dels tale om dokumenterede støjkonsekvensområder og dels om tilnærmede konsekvensområder. Støjkonsekvensområderne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende krav.

Støjkonsekvensområderne opdateres løbende, enten i forbindelse med Byrådets støjkortlægningsarbejde, eller ved at skyde­ og motorbanerne bliver miljøgodkendt.

For en mere uddybende beskrivelse af støjkonsekvensområderne henvises i øvrigt til bilaget om støj.