Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Retningslinjerne omfatter lystbådehavne og bådehavne, herunder jollehavne, men ikke almindelige broanlæg. Det bemærkes, at såvel opfyldning på søterritoriet som nyanlæg og udvidelse af havneanlæg kræver særskilt tilladelse fra Kystdirektoratet.

4.7.1 Etablering og udvidelse af lystbådehavne
Etablering af nye lystbådehavne og udvidelse af eksisterende, udover allerede planlagte, kan kun ske i Assens by, som er udpeget turistcenter. Etablering af ny kapacitet her kan finde sted, såfremt kommunale eller nationale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser eller andre tungtvejende interesser ikke herved tilsidesættes.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.7.1
I de kystnære områder er Assens by udpeget som turistcenter, hvilket vil sige som fremtidigt lokaliseringssted for større ferie og fritidsanlæg i den kystnære zone. Turistcenteret omfatter Assens bys nuværende og planlagte byzonearealer i kystnærhedszonen.

Ved nationale eller kommunale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000­områder, landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, kommuneplanens arealreservationer til andre formål med videre.)