Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Retningslinjerne neden for gælder for udlæg af arealer til golfbaner. Minigolfbaner eller tilsvarende i tilknytning til for eksempel campingpladser er ikke omfattet af retningslinjerne for golfbaner. Planlægning for golfbaner skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

4.8.1 Drift og anlæg af golfbaner
Ved etablering af nye golfbaner og ved udvidelse af bestående golfbaner bør anlægget tilrettelægges på en sådan måde, at vandforbrug, gødskning og brug af pesticider minimeres. Anlægget bør endvidere udformes sådan, at der skabes gode/forbedrede levesteder for vilde planter og dyr, og således at der sikres gode adgangsmuligheder for offentligheden.

4.8.2 Planlægning for golfbaner uden for den kystnære zone
Uden for den kystnære zone kan der kommuneplanlægges for nye baneanlæg, såfremt dette ikke strider mod nationale eller kommunale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser. Klubhus og andre for driften nødvendige faciliteter skal indrettes i eksisterende bygningsmasse. Nybyggeri til formålet kan dog finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse.

Ferie­ og helårsbebyggelse med videre i tilknytning til sådanne golfbaner forudsætter særskilt tilvejebringelse af det nødvendige planlægningsmæssige grundlag og kan kun finde sted i umiddelbar tilknytning til byer i det kommunale bymønster.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.8.2
Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000­områder), landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, trafik og trafiksikkerhed, kommuneplanens arealreservationer til andre formål med videre.

4.8.3 Planlægning for golfbaner inden for den kystnære zone
Der er i Assens Kommune ingen konkrete muligheder for, at udlægge areal til golfbaneformål i den kystnære zone.