Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Retningslinjerne i dette afsnit gælder for forøgelse af overnatningskapaciteten i forbindelse med feriecentre, feriehoteller, kurcentre, kursuscentre, hoteller, kroer, vandrerhjem, Bed & Breakfast og lignende.

4.9.1 Konvertering af arealreservationer til anden anvendelse.
Arealer, som i kommuneplanen er udlagt til denne type af formål, kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse.

4.9.2 Generelle bestemmelser for nye anlæg.
Der kan udlægges arealer til ferieanlæg med overnatningsmuligheder i overensstemmelser med de generelle retningslinjer for byvækst i kapitel 2 følgende steder.

  • I den kystnære zone: I eller i umiddelbar tilknytning til Assens by, som er udpeget som turistcenter. Turistcenteret omfatter nuværende og planlagte byzonearealer.
  • Uden for den kystnære zone: I eller i umiddelbar tilknytning til byer i det kommunale bymønster.

4.9.3 Udvidelse af hoteller og kroer
Udvidelser af eksisterende mindre hoteller og kroer, som i dag allerede har en overnatningskapacitet, kan finde sted såfremt dette ikke strider mod nationale eller kommunale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser.

Anlæggene kan i givet fald udvides til en samlet kapacitet på 50 sengepladser pr. anlæg. Udvidelserne kan realiseres på baggrund af landzonelokalplaner for så vidt angår anlæg uden for det kommunale bymønster.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.9.3

Ved nationale eller kommunale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000­områder), landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse, trafik og trafiksikkerhed, kommuneplanens arealreservationer til andre formål og så videre.

4.9.4 Anvendelse af eksisterende bygningsmasse
Der kan i eksisterende overflødiggjort bygningsmasse i det åbne land indrettes overnatningsfaciliteter (lejligheder/værelser) til erhvervsmæssig udlejning. Der kan ikke tillades over 10 lejligheder/værelser pr. ejendom.

Anvendelse af bygninger som hoved­ og herregårde til sådanne formål forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes.

Udnyttelse af mulighederne forudsætter ikke overførsel til byzone.

For de ejendomme, som ligger ved og vejbetjenes til det statslige vejnet, kræves der i henhold til Vejlovens bestemmelser tilladelse fra vejbestyrelsen til ændret/ udvidet vejbetjening af den pågældende ejendom.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.9.4

Ved overflødiggjort bygningsmasse i det åbne land forstås bygningsmasse, som ikke længere er nødvendig for den jordbrugsmæssige eller anden drift, der oprindeligt har knyttet sig til bygningen.

4.9.5 Konkrete arealreservationer til hoteller med videre
Udover ovennævnte planmuligheder kan de på retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid viste arealer, udlægges til ferieanlæg med overnatningsmuligheder. Den overordnede placering af planlægningsmulighederne fremgår af retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid som fremtidige feriecentre.

I forbindelse med detailplanlægning skal der foretages konsekvensvurdering, såfremt internationale naturbeskyttelsesinteresser berøres.