Se Kommuneplan 2021-2033

5.0 Større tekniske anlæg

Betegnelsen tekniske anlæg omfatter kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg, miljøanlæg og andre tekniske driftsanlæg. Der kan for eksempel være tale om transmissionsanlæg for el og gas, sporanlæg, stationsanlæg, rensningsanlæg, affaldsdeponerings og affaldsbehandlingsanlæg, vindmøller, kraftværker og oplagspladser.

Kommuneplanen skal udpege arealer til forskellige tekniske anlæg og fastsætte retningslinjer herfor. Retningslinjerne kan eksempelvis fastlægge krav, der skal være opfyldt, for at et anlæg kan placeres det pågældende sted. Retningslinjerne kan fastlægge, hvilke påvirkninger (i form af støj, vibrationer og eventuel luftforurening med mere) naboområder for eksempel boligbebyggelse eller rekreative områder må belastes med. Retningslinjerne kan også direkte fastsætte afstandskrav, som skal danne grundlag såvel for den mere detaljerede planlægning af ny, miljøfølsom bebyggelse i rammedelen som for administration af landzonebestemmelserne.

På kortet nedenfor fremgår blandt andet placering af eksisterende:

  • Elnet
  • Genbrugsplads
  • Kraft/varmeværk
  • Rensningsanlæg
  • Togperron/station