Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

5.1.1 Princip for udlægning af lokaliseringsområder til vindmøller
Assens Kommune har ikke udlagt lokaliseringsområder til vindmøller.

Der kan kun opstilles vindmøller i områder, som ved et kommuneplantillæg udlægges i kommuneplanen som et lokaliseringsområde.

Udlægning af lokaliseringsområder må ikke være i konflikt med naturbeskyttelses-, kulturmiljø-, landskabelige og miljømæssige interesser og skal ske under hensyntagen til naboer.

Det vil være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, der vil være afgørende for, om der kan udlægges et lokaliseringsområde på ansøgte lokalitet.

5.1.2 Opstillingsmønstre og fysisk fremtoning
Inden for hvert vindmølleområde skal det tilstræbes, at vindmøllerne opstilles på samme horisontale niveau samt på en ret linje. Vindmøller inden for samme område skal have samme farve og fysiske udformning. De skal være trebladet, have samme navhøjde, samme total højde, samme rotordiameter, samme omdrejningstal og omløbsretning. Der må ikke opstilles vindmøller, der er højere end 150 meter totalhøjde.

5.1.3 Skyggekast fra vindmøller og husstandsvindmøller
Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse mere en 5 timers skyggekast om året beregnet som reel skyggetid efter WindPro, Shadow-programmet eller et tilsvarende program.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.1.3:

Retningslinjen er ikke en begrænsning ved udlæg af vindmølleområder. Der kan udlægges områder, hvor vindmøller vil påføre naboer mere end 5 timers skyggekast om året. Retningslinjen har til hensigt at sikre, at der ved drift af vindmøller ikke påføres naboer mere end 5 timers årligt skyggekast, og at der for at sikre dette installeres et program til styring af skyggekast, såfremt det er nødvendigt for at reducere skyggekast ved naboer til maksimalt 5 timer årligt.

5.1.4 Maksimal effekt
I de udpegede lokaliseringsområder skal der som udgangspunkt opstilles vindmøller, der samlet kan yde størst mulig effekt. Dette kan kun fraviges, såfremt der er ganske særlige forhold, der gør sig gældende.