Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

5.2.1 Negativ områder
Negativ områder skal som udgangspunkt friholdes for store solenergianlæg primært på grund af hensyn til de særligt værdifulde landskaber.

5.2.2 Lokalisering af egnede områder til store solenergianlæg
Store solenergianlæg (over 1 ha) kan placeres i neutral områderne, hvis placeringen af det konkrete projekt vurderes at være uden væsentlig negativ påvirkning af naboer, natur, landskab og andre beskyttelsesinteresser, samt der er mulighed for at afsætte den producerede energi.

Solenergianlæggets konsekvenser skal vurderes i en helhed, og anlæg kan ikke forventes at opnå godkendelse, hvis det giver store konsekvenserne for omgivelserne.

5.2.3 Indpasning i landskabet og afskærmende beplantning
Solenergianlæg skal indpasses i det omgivende terræn, etableres i forholdsvist fladt terræn, og bakketoppe skal friholdes for anlæg.

Solenergianlæg skal indpasses i landskabet med beplantning, hvor det visuelt vurderes nødvendigt, så det ikke påfører de omkringboende og trafikanterne på det overordnede vejnet visuelle gener.

I det omfang, der etableres hegn omkring et solenergianlæg, skal der redegøres for faunaens bevægelighed og sikres tilstrækkelig med mulighed for dets passage.
Solenergianlægget skal udformes, så det opleves ensartet og harmonisk og som et sammenhængende anlæg. Nødvendige serviceveje skal som hovedregel anlægges med grusbelægning.

5.2.4 Nabohensyn
Ved placering af store solcelleanlæg skal der tages hensyn til naboers boliger og opholdsareal. Der skal som udgangspunkt holdes 100 m afstanden til beboelsesbygninger.

5.2.5 Beskyttelse af drikkevandet
Områderne kan med fordel lægges, hvor der er drikkevandsinteresser, så grundvandsressourcen beskyttes.

5.2.6 Private små solenergianlæg
i tilknytning til eksisterende bebyggelse på egen ejendom. Opstilling skal ske på en sådan måde, at anlægget ikke fremstår skæmmende eller reflekterende i landskabet og ikke er til gene for naboer. Der kan stilles vilkår om skærmende beplantning.

Opstilling af solenergianlæg i områder med særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn gives der derimod normalt afslag til.