Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

5.3.1 Hensyn til landskabs­ og naturværdier ved elledninger
Ved kabellægning af luftbårne elledninger skal der foretages en prioritering, hvor hensyn til landskabs­ og naturværdier skal vægtes højt.

5.3.2 Sikkerhedsafstande til høje elementer
Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv., nær Energinets luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.
Høje elektrisk ledende objekter nær eltransmissions jordkabelanlæg, bør ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden til jordkabler, uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.2:

Respektafstanden er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Se mere i ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg” (BEK nr. 1112 af den 18/08/2016).
Afstandskrav for vindmøllers nærhed til bl.a. luftledninger og jordkabler er beskrevet i "Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller", afsnit 4.7.2.

5.3.3 Beplantning nær luftledninger og jordkabler

I deklarationsarealet for luftledninger må der ikke rejses skov samt plantes træer og buske, der bliver mere end 3 m høje.
Beplantning uden for deklarationsarealet kan ske såfremt det sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige el-anlægget.
I servitutarealet for jordkabelanlæg tillades ikke beplantning med dybdegående rødder over kabelanlæggene.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.3:

Se nærmere om respektafstande i ”Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger”, der er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen. Se bl.a. side 4, 5 og 6 med illustration og afstande.
Af sikkerhedshensyn anbefaler Energinet, at man har den vandrette respektafstand på 15 m til nærmeste luftledning i mente, når man planlægger beplantning jf. vejledningen, så træer ikke kan vælte inden for respektafstanden.

5.3.4 Magnetfelter
Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.4:

Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering. Energinet ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/ anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening.