Se Kommuneplan 2021-2033

5.6 Forsvarets anlæg

Det er en statslig interesse, at Danmark opretholder et forsvar, beredskab og hjemmeværn. Der stilles derfor krav til, at kommuneplanlægningen skal tage hensyn til forsvarets, hjemmeværnets og beredskabets operations-, trænings- og uddannelsesaktiviteter og -muligheder.

Det danske Forsvar har en række øvelsespladser og skydebaner i Danmark. I Assens Kommune ejer Forsvaret Aborg Skydebane. Kommuneplanen skal være med til at sikre, at der ikke placeres arealer til støjfølsomme formål inden for støjkonsekvensområder omkring militære anlæg, ligesom nye militære øvelsesområder skal anlægges, så de overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier.

Planlægning af støjfølsom arealanvendelse, naturgenopretning af lavbundsarealer og byggeri i højden (eksempelvis vindmøller) er områder af særlig interesse for Forsvarsministeriet.