Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

5.7.1 Beskyttelseszone omkring transmissionsledningerne
Inden for en zone på 2x20 meter omkring naturgastransmissionsledningen Lillebælt-Storebælt og Baltic Pipe må der ikke opføres bygninger til ophold for mennesker. Arbejdstilsynet har endvidere skærpet dette ved at indføre en beregnet mindsteafstand til bygninger beregnet til ophold for mennesker. Den beregnede mindsteafstand afhænger af ledningens tryk og dimension, og kan oplyses ved henvendelse hos Energinet.

5.7.2 Ansøgninger indenfor class­locationzonerne
Lokalplanforslag og landzoneansøgninger, der åbner mulighed for at bygge nyt eller ændre brugen af bygninger og arealer inden for observationszonen (class location) på 2x200 meter omkring naturgastransmissionsledningen, skal sendes i høring hos Energinet.

5.7.3 Bygningers højde i forhold til transmissionsledningerne
Høje konstruktioner (vindmøller, antenner med mere) skal så vidt muligt placeres i en afstand på mindst to gange konstruktionens maksimale højde fra naturgastransmissionsledningerne. Såfremt høje konstruktioner placeres tættere end den angivne afstand, vil Energinet gerne informeres for at kunne vurdere, om jordingsanlægget er tilstrækkelig eller skal suppleres.

5.7.4 Ændringer af bygningshøjde samt af arealanvendelse i forhold til transmissionsledningerne
Hvis der sker fremtidige ændringer i omfang og højde af eksisterende bebyggelse samt i antal af personer i området inden for observationszonen (class location) på 2x200 meter omkring naturgastransmissionsledningerne, skal Energinet høres, herunder foretage sikkerhedsvurdering samt fastlægge vilkår for ny bebyggelse.

5.7.5 Arealinteresser i omlægning af Lillebælt-Storebælt i forbindelse med anlæg af ny jernbane over Vestfyn
Ved fremtidig planlægning skal der tages højde for de nationale interesser i forbindelse med den kommende omlægning af en del af gastransmissionsledningen Lillebælt-Storebælt, som følge af Lov om anlæg af ny jernbane over Vestfyn.

Anlægsarbejder i forbindelse med omlægningen kan iværksættes uden landzonetilladelse efter lovens § 35, stk. 1.

Byrådet kan ikke give landzonetilladelse efter lovens § 35 eller byggetilladelser iht. bygningsreglementet, der er i strid med arealreservationen til omlægningen, indtil gastransmissionsledningen er anlagt.