Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Retningslinjerne danner baggrund for forvaltningen af landzonen jf. Planlovens §§ 35 til 38. Retningslinjerne gælder for planlægning i landzone, hvor der ikke skal ske overførsel til byzone.

Retningslinjerne omfatter endvidere bestemmelser for landzoneadministrationen efter Planlovens § 35, dog ikke for så vidt angår landbrug, spildevand, egentlige ferie­ og fritidsanlæg samt tekniske anlæg, hvor der henvises til de respektive afsnit.

6.1.1 Nybyggeri og etablering af anlæg i landzonen ved bymæssig bebyggelse
Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til nybyggeri og etablering af anlæg kan normalt kun ske i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og skal som udgangspunkt ske som huludfyldning, eller ved afrunding af landsbyen.

6.1.2 Nybyggeri og etablering af anlæg i landzonen uden tilknytning til bymæssig bebyggelse
Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til nybyggeri og etablering af anlæg uden tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse kan kun ske i forbindelse med virksomheder eller andre anlæg, som naturligt eller traditionelt er knyttet til det åbne land på grund af ressourceudnyttelse. Der kan endvidere i særlige tilfælde meddeles tilladelse til erstatningsbyggeri i det åbne land.

6.1.3 Krav til spildevands­ og affaldshåndteringsforhold ved boliger med flere
Etablering af boliger samt etablering eller udvidelse af institutioner og virksomheder med videre i det åbne land kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med tilstrækkelig kapacitet eller i øvrigt miljømæssigt forsvarligt og under overholdelse af recipientkvalitetsplanen for den anvendte recipient. Spildevandsforholdene skal som hovedregel løses ved afskæring af spildevandet til et kommunalt centralrenseanlæg med videregående rensning og næringssaltfjernelse, eller ved etablering af nedsivningsanlæg, minibiologisk rensning eller samletank med bortkørsel til et kommunalt centralrenseanlæg. Etablering og udvidelse af virksomheder med videre forudsætter endvidere, at der er etableret ordnede affaldshåndteringsforhold.

6.1.4 Hensyn til det overordnede vejnet
Der kan ikke placeres nye blivende anlæg inden for beskyttelseslinjerne for byggelinjesikrede fremtidige veje. Planlægning for nybyggeri eller etablering af anlæg inden for interessezoner for fremtidige veje kan ikke finde sted, før den pågældende kommune efter forhandling med regionplanmyndigheden har godtgjort, at eventuelle problemer i forhold til vejinteresserne kan løses tilfredsstillende. Ved udlæg af arealer i det åbne land skal det sikres, at udlægget ikke giver anledning til trafikale problemer på det overordnede vejnet.

Udlæg af arealer kan ikke finde sted, før det er godtgjort, at eventuelle problemer i forhold til det overordnede vejnet, herunder også vejreservationer, kan løses tilfredsstillende.

6.1.5 Hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinjer
Landzoneplanlægningen og landzoneadministrationen skal endvidere ske i respekt af retningslinjerne for følgende emner:

I. Støjende fritidsaktiviteter jævnfør afsnit 4.5
II. Stilleområder jævnfør afsnit 4.6
III. Vindmøller jævnfør afsnit 5.1
IV. Teleanlæg jævnfør afsnit 5.4
V. Affaldsbehandling jævnfør afsnit 5.5
VI. Forsvarets anlæg jævnfør afsnit 5.6
VII. Landskab jævnfør afsnit 6.3
VIII. Kulturhistoriske værdier jævnfør afsnit 6.4
IX. Natur jævnfør afsnit 6.5
X. Lavbundsarealer og vådområder jævnfør afsnit 6.6
XI. Landbrug jævnfør afsnit 6.7
XII. Råstoffer jævnfør afsnit 6.9
XIII. Geologi jævnfør afsnit 6.11
XIV. Grundvandsbeskyttelse jævnfør afsnit 7.1
XV. Vandløb, søer og kystvande jævnfør afsnit 7.2 til 7.4
XVI. Erhvervslokalisering (konsekvensområder) jævnfør afsnit 2.4.

6.1.6 Hensyn til kommuneplanens retningslinjer omkring støj
Anvendelse af landzonearealer til støjende anlæg eller ny støjfølsom arealanvendelse skal ske i respekt af retningslinjerne for følgende emner:

I. Støj fra virksomheder jævnfør afsnit 2.6
II. Støj fra veje jævnfør afsnit 3.1
III. Støj fra jernbaner jævnfør afsnit 3.3
IV. Støj fra støjende fritidsanlæg jævnfør afsnit 4.5
V. Støj fra vindmøller jævnfør afsnit 5.1
VI. Støj fra forsvarets anlæg jævnfør afsnit 5.6

I forbindelse med planlægning skal det sikres, at der ikke er støjmæssige problemer forbundet hermed. Der skal derfor redegøres for de støjmæssige forhold ved udlæg af nye arealanvendelser, ligesom planerne skal indeholde en egentlig dokumentation, når der er begrundet tvivl om overholdelse af kommuneplanens støjkrav.