Se Kommuneplan 2021-2033

6.10 Skovrejsning

Assens Kommune rummer både større sammenhængende skovområder og mindre skove beliggende spredt i landskabet. Formålet med at udpege skovrejsningsområder er at sikre, at skovrejsning i højere grad finder sted, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning er mest hensigtsmæssigt. Skovrejsning skal tjene en række formål, herunder at sikre træproduktionen, beskytte grundvand, fremme hensynet til friluftsliv, biodiversitet og miljøbeskyttelse.

Skovrejsningens betydning for beskyttelsen af drikkevandsressourcen prioriteres højt af hensyn til sikring af den generelle sundhedstilstand i kommunen. Skovrejsnings høje prioritering gælder tilsvarende for beskyttelsen af de biologiske værdier samt variationen i landskabet. Eksisterende skov og ny skov er i denne sammenhæng vigtig, da mange truede dyr og planter i Danmark har skov som levested. Herudover har skovene betydning for dyr og planters spredningsmuligheder mellem forskellige områder, idet skovene kan fungere som spredningskorridorer. De er dermed vigtige for natur og biodiversitet.

Skovenes rekreative og oplevelsesmæssige betydning ses blandt andet af, at de danske skove er et af de oftest benyttede udflugtsmål i forbindelse med gåture, løb, cykling, picnic med videre.

Herudover kan skovrejsning spille en væsentlig rolle i forhold til klimaforandringerne, da tilvæksten i træmassen er med til at binde dele af den CO2, der i atmosfæren bidrager til klimaforandringerne. Nationalt er der i Danmark en målsætning om at fordoble det samlede skovareal over en trægeneration på 80­-100 år.