Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Retningslinjerne danner baggrund for sikring af de geologiske bevaringsværdier jf. planlovens § 11 a, nr. 17, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi.

6.11.1 Geologiske landskabstræk
Nye anlæg må ikke forringe værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal sikres. De må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring.

6.11.2 Ingen terrænopfyldning i værdifulde områder
I områder af særlig geologisk interesse må der ikke ske terrænopfyldning.

6.11.3 Geologiske profiler
Ved meddelelse af råstoftilladelse og godkendelse af indvindings­ og efterbehandlingsplan skal det vurderes, om der er behov og mulighed for at bevare et eller flere geologiske profiler i råstofgraven. Værdifulde profiler skal søges bevaret. Endvidere skal værdifulde geologiske kystprofiler bevares.