Se Kommuneplan 2021-2033

6.12 Naturkvalitetsmål

Naturen er i tilbagegang mange steder i Danmark. Det betyder, at vi giver en biologisk fattigere verden videre til vores efterkommere. Selv om små naturområder som fx vandhuller, krat og småskov de seneste år er vundet frem, er det generelle billede, at naturområderne er for små og ligger for spredt i landskabet.

Vilde arter og deres levesteder påvirkes ofte negativt af menneskelige handlinger - på land og på havet. Store dele af naturen er sårbar, og tilstanden er gennemgående dårlig. Der er derfor behov for at beskytte den natur, der endnu er tilbage, og behov for at give naturen mulighed for at udvikle sig, så vi genvinder noget af det tabte.

Naturpleje og naturgenopretning, skovrejsning og etablering af nye vådområder er vigtige dele af denne indsats. Samtidig er der behov for bedre adgang til og information om naturen, så oplevelser følges af viden og indsigt.

Naturkvalitetsmål rummer arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket blandt andet omfatter: søer, heder, moser, enge, overdrev, strandenge og vandløb. Derudover omfatter naturområderne større skove og skove, der fungerer som spredningsveje, for dyre- og plantearter.

Naturkvalitetsmål sætter rammerne for kommunens administration og for andre myndigheder og institutioner. samt prioriteringen af indsatsen for at forbedre og udbygge naturområderne i kommunen.

For at sikre dyr og planters spredningsveje og muligheder, er der behov for områder, hvor vi aktivt sætter ind og etablerer mere sammenhængende natur. Med udpegninger af potentiel natur er det muligt at udpeget steder, som i fremtiden kan udgøre nye levesteder for dyr og planter.

Naturkvalitetsmålene sætter rammerne for kommunens administration samt for prioriteringen af indsatsen for at forbedre og udbygge naturindholdet i de målsatte naturkvalitetsområder. Naturkvalitetsmål er et supplement til Grønt Danmarkskort og dækker flere naturområder.