Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

6.2.1 Offentlighedens adgang
For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.

6.2.2 Kystnær lokalisering
I den kystnære zone kan der kun planlægges for byggeri og tekniske anlæg, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

6.2.3 Landzonetilladelser i den kystnære zone
Tilladelse efter Planlovens § 35 i den kystnære zone kan kun meddeles, såfremt det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser. Ved tilladelse til opførelse af erstatningsbyggeri / nybyggeri skal byggeriets placering vurderes i forhold til risikoen for oversvømmelse/ kysterosion.

6.2.4 Hensyn i de kystnære dele af byerne
I de kystnære dele af byzonerne skal der ved opførelse af ny bebyggelse samt til­ og ombygning af eksisterende bebyggelse tages hensyn til den kystlandskabelige helhed samt til bevaringsværdige helheder i bystrukturen, jævnfør dog kommuneplanens retningslinje 6.2.2. Dette forhold er særligt gældende for Assens, Torø Huse og Brunshuse.

6.2.5 Princip for ny bebyggelse i kystnærhedszonen
Ved udvikling af eksisterende bebyggede områder indenfor kystnærhedszonen skal ny bebyggelse som udgangspunkt placeres bagved eksisterende bebyggelse, med mindre der kan redegøres for, at den nye bebyggelse ikke vil føre til en væsentlig landskabelig påvirkning af kystlandskabet, jævnfør dog kommuneplanens retningslinje 6.2.2.

6.2.6 Planlægning der indvirker på søterritoriet
I den kystnære zone må der, bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg, kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet.

6.2.7 Lokalisering af ferie­ og fritidsanlæg
Nye ferie­ og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller eksisterende større ferie­ og fritidsbebyggelser.

6.2.8 Udlæg af sommerhusområder
I den kystnære zone må der kun udlægges nye sommerhusområder på baggrund af et landsplandirektiv. Eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.

6.2.9 Terrænændringer
Inden for strandbeskyttelseslinjen kan der ikke foretages ændringer i tilstanden, herunder byggeri, terrænændringer, tilplantninger med videre, uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15.

6.2.10 Kystbeskyttelse i forhold til bebyggelse og anlæg
I den kystnære zone må der, bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg, kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter særlig kystbeskyttelse.

6.2.11 Tekniske anlæg på kyststrækninger
På uforstyrrede kyststrækninger samt på kyststrækninger udenfor bymæssig bebyggelse må der ikke opsættes tekniske anlæg, med mindre der er en særlig funktionel eller sikkerhedsmæssig begrundelse herfor.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 6.2.11

Uforstyrrede kyststrækninger er strækninger, hvor der ikke er opført tekniske anlæg.

6.2.12 Udformning af tekniske anlæg på kyster
Såfremt der opstilles tekniske anlæg på kysterne skal disse i udformning og materialevalg tilpasses kystlandskabet. Kystsikring må kun foretages, hvor der ikke er andre muligheder for at sikre bebyggelse.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 6.2.12

Kystsikring kan undgås ved at ny bebyggelse rykkes længere væk fra kysten. Dette forhold skal vægtes meget tungt i sagsbehandlingen.