Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Landskabstype

6.3.1 De bakkede landbrugslandskaber
I de bakkede landbrugslandskaber er det væsentligt, at landbrugskarakteren fastholdes, at markante geologiske strukturer fortsat opleves i landskabet og, at udsigter fra højtliggende terræn bevares som et karaktertræk. Nyt byggeri skal placeres lavt i terræn og respektere områdets skala. Udbredelse af skov- og naturområder skal følge de karaktergivende strukturer i området.

6.3.2 De bølgede landbrugslandskaber
I de bølgede landbrugslandskaber er det væsentligt, at landbrugskarakteren fastholdes, og at landskabet fortsat er karakteriseret af vide udsigter over et relativt åbent landskab. Hensynet til den åbne karakter skal afspejles i karakteren af nyt byggeri, der her ud over skal placeres lavt i terræn og respektere områdets skala. Udbredelse af skov- og naturområder skal følge de karaktergivende strukturer i området.

6.3.3 De hovedgårdsprægede landskaber
I de hovedgårdsprægede landskaber skal landskabets store skala bevares. Der skal lægges vægt på, at de karakteristiske hovedgårdselementer og -strukturer bevares, herunder store marker, enge, store skove, alléer langs vejene og bebyggelse præget af store hovedgårde og små arbejderboliger langs vejene.

6.3.4 Skovbakkelandskaberne
I skovbakkelandskaberne skal landskabets overvejende lille skala bevares, og skovpræget skal fastholdes. Små natur- og halvkulturarealer bør prioriteres mellem skovområderne i samspil med dyrkede marker. Bebyggelsen bør have en overvejende lille skala. Landskabet har ikke kapacitet til at rumme store bygninger og anlæg.

6.3.5 Mosaiklandskaberne
I mosaiklandskaberne er det væsentligt, at variationen mellem dyrkede marker samt natur- og halvkulturarealer fortsat er karaktergivende. Nyt byggeri skal respektere landskabernes lille til middelstore skala.

6.3.6 Ådalene
I ådalene skal oplevelsen af et afgrænset dallandskab bevares. Natur- og halvkulturarealer skal bevares og gerne udbredes. Ny skov bør begrænses og kun rejses ovenfor dalsiderne. Landskaberne bør friholdes for ny bebyggelse. Nødvendigt landbrugsbyggeri skal opføres i tilknytning til eksisterende. Landskabet har ikke kapacitet til at rumme store bygninger og anlæg.

6.3.7 Øerne
På øerne skal oplevelsen af den konstante orientering mod kysten bevares. Der skal lægges vægt på at sikre øernes velbevarede kulturhistoriske mønstre i landskabet, herunder hegns- og digestruktur, skovstruktur, gård- og landsby-struktur.

 

Særligt værdifulde landskaber

6.3.8 Særligt værdifulde landskaber
I de særligt værdifulde landskaber skal hensynet til at beskytte eller forbedre landskabets karaktergivende strukturer og elementer vægtes højt. Ændringer må kun i ganske ubetydeligt omfang forringe eller forstyrre landskabets geologiske, kulturhistoriske eller naturbetingede kvaliteter.

Der må kun gennemføres større og markant byggeri eller anlæg, der er driftsmæssigt nødvendigt for landbrugserhvervet. Bygninger og anlæg skal i disse tilfælde placeres og udformes med særlige hensyn til opretholdelsen af landskabets karakter og oplevelsesmuligheder.

6.3.9 Landskaber med et generelt beskyttelsesniveau
I landskaber med et generelt beskyttelsesniveau skal landskabets karakter opretholdes ved at indpasse ændret arealanvendelse, byggeri og tekniske anlæg i landskabets karaktergivende strukturer.

6.3.10 Langtrækkende landskabskonsekvenser
Både i og uden for de særligt værdifulde landskaber samt i byranden skal byggeri og anlægs placering i terrænet sikre, at der ikke sker langtrækkende negative konsekvenser for landskabet.

6.3.11 Landskabskiler
Landskabskiler i og mellem byerne skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. Åbne kiler skal sikre oplevelsen af en tydelig overgang mellem land og by og af byens placering i landskabet. Desuden skal kilerne være med til at skabe attraktive rammer for rekreation.

 

Større sammenhængendelandskaber

6.3.12 Prioritering af landskabsværdier i større sammenhængende landskaber
Beskyttelse og udvikling af særlige landskabsværdier skal prioriteres inden for de større sammenhængende landskaber, herunder synlighed eller oplevelse af landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling, særlige naturværdi eller værdi som rekreativt landskab.

6.3.13 Tekniske anlæg i større sammenhængende landskaber
De større sammenhængende landskaber skal så vidt muligt friholdes for større tekniske anlæg.

6.3.14 Byudvikling i større sammenhængende landskaber
I de større sammenhængende landskaber kan der ske byudvikling i respekt for landskabsværdierne. Ved byudvikling skal planlægningen af byranden sikre, at by og landskab integreres og tilsammen tilpasses det omgivende landskabs karakter.

6.3.15 Bebyggelse og anlæg i de Større sammenhængende landskaber
Bebyggelse og anlæg i områder omkranset af større sammenhængende landskaber skal ske i respekt for de landskabsværdier, der er i det omkringliggende landskab.