Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

6.4.1 Bevaringsværdige Kulturmiljøer
Inden for de bevaringsværdige kulturmiljøer må de bærende bevaringsværdier ikke tilsidesættes. Samspillet mellem kulturhistorien, arkitekturen, naturgrundlaget og landskabet må ikke sløres eller ødelægges. Etablering af nye anlæg, ny bebyggelse, terrænændringer, beplantning og andre indgreb, der vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de bærende bevaringsværdier, må ikke finde sted.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 6.4.1:

Der er udpeget 32 bevaringsværdige kulturmiljøer i Assens Kommune. Kulturmiljøerne omfatter såvel områder i det åbne land (Hovedgårdsejerlav, landsbyejerlav og kystkulturmiljøer og landsbyer) som områder i byerne (bymidter, boligområder, industrimiljøer og institutionsområder).

De bærende bevaringsværdier og kulturmiljøernes sårbarhed er nærmere beskrevet i kultumiljørapporten.

6.4.2 Jordbrugs- og skovejendomme i bevaringsværdige kulturmiljøer
For jordbrugs- og skovejendomme, der ligger i bevaringsværdige kulturmiljøer, gælder, at hvis udvidelse af eksisterende samt etablering og placering af nye driftsbygninger til jordbrugs- og skoverhvervet kræver zonetilladelse eller planlægning, er dette byggeri også omfattet af retningslinjerne.

6.4.3 Bebyggelse omkring bevaringsværdige kulturmiljøer
I områder der grænser op til bevaringsværdige kulturmiljøer skal ny bebyggelse og anlæg udformes, så der tages hensyn til kulturmiljøerne. Ny bebyggelse og ombygninger må kun etableres, hvis det ikke forringer oplevelsen af bevaringsværdierne i de tilstødende bevaringsværdige kulturmiljøer.

6.4.4 Kulturhistoriske værdier uden for bevaringsværdige kulturmiljøer
Uden for kulturmiljøerne kan der forekomme spredte kulturmiljøværdier i form af bygninger, landskabselementer eller anlæg. Når forekomsten af sådanne værdier kommer til kommunens kendskab skal der ved planlægning for nye aktiviteter og bebyggelse foretages et skøn af om der er tale om væsentlige bevaringsværdier, som bør beskyttes.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 6.4.1 – 6.4.4:

Retningslinjerne har til hensigt at beskytte Assens Kommunes særlige arkitektoniske, og kulturhistoriskekvaliteter og deres indbyrdes samspil, samtidig med at der skabes rum og grundlag for udvikling, som går hånd i hånd med beskyttelsesinteresserne.

Retningslinjerne sikrer også, at planlægning for eller godkendelse af nye, store bygninger eller anlæg uden for et værdifuldt kulturmiljø kun kan finde sted, hvis bevaringsværdierne inden for kulturmiljøafgrænsningen ikke forringes af de nye tiltag.

Retningslinjerne udelukker ikke nyt byggeri og anlæg, der etableres uden at tilsidesætte de kulturhistoriske værdier. I forbindelse med lokalplanlægning vil kommunens kulturhistoriske museer hjælpe med at dokumentere grundlaget for bevaringsinteresserne.

6.4.5 Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder
I de særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder kan alene meddeles tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt:

  • Der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang, og
  • såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes.

Inden for de udpegede særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder kan tilladelse til vandindvinding, der medfører sænkning af vandstanden i søer, moser og kilder med særlige kulturhistoriske/arkæologiske beskyttelsesinteresser, normalt ikke meddeles.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 6.4.5

I det omfang udvidelse af eksisterende samt etablering og placering af nye driftsbygninger til jordbrugserhvervet kræver zonetilladelse eller planlægning, er dette byggeri også omfattet af retningslinjen.

6.4.6 Bevaringsværdige bygninger
Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives uden Byrådets særlige tilladelse, og renoveringer, ombygninger og tilbygninger skal ske på en måde, der understøtter bygningernes bevaringsværdier.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 1.3.6

Der er udpeget en række bevaringsværdige bygninger i Assens Kommune. De bevaringsværdige bygninger fremgår af Bilag 3.

6.4.7 Kirkebeskyttelseszoner
Inden for kirkebeskyttelseszonerne kan der kun etableres bebyggelse og anlæg med videre, såfremt dette ikke påvirker udsigten til og fra kirkerne væsentligt.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 6.4.6

Retningslinjen supplerer Naturbeskyttelseslovens § 19 om beskyttelseslinjer omkring kirker.