Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Grønt Danmarkskort består af fire naturudpegninger:

  • Særligt værdifulde naturområder (naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser – herunder Natura 2000-områder på land)
  • Potentiel natur
  • Økologiske forbindelser
  • Potentielle økologiske forbindelser

Der er retningslinjer knyttet til alle fire naturudpegninger samt en overordnet retningslinje for Grønt Danmarkskort.

Retningslinje for naturområder i Grønt Danmarkskort

6.5.1 Prioritering af naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort
I områder udpeget til Grønt Danmarkskort skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge samt spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv bevares og om muligt forbedres.

Naturnetværket søges udviklet - også på tværs af kommunegrænser.

Naturindsatsen prioriteres højt i følgende områder i Grønt Danmarkskort

  • Natura 2000-områder, samt øvrige eksisterende særligt værdifulde naturområder uden for Natura 2000.
  • Nye naturområder, som kan udvides eller kan skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder

Herudover vægtes også indsatser med naturområder, der samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, skovrejsning, et bedre vandmiljø, samt friluftsliv og rekreation.

 

Retningslinjer for særligt værdifulde naturområder herunder Natura 2000-områder

6.5.2 Beskyttelse og udvikling af Natura 2000-områder
Natura 2000-områderne skal beskyttes, så de arter og naturtyper, som er grundlaget for udpegningen, aktivt søges sikret eller genoprettet til en gunstig bevaringsstatus.

6.5.3 Aktiviteter og anlæg, der kan påvirke Natura 2000- områder
Natura 2000-områderne skal friholdes for aktiviteter, anlæg mv., som kan medføre forringelse af naturtyper, forringelse af levesteder for arter eller forstyrrelser, der kan have negative konsekvenser for de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Det gælder også for aktiviteter og anlæg uden for Natura 2000-områderne, som kan have negativ indvirkning ind i områderne.

6.5.4 Strengt beskyttede dyrearter
Levevilkårene for arterne på Habitatdirektivets bilag IV og på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I skal forbedres, og deres levesteder skal beskyttes både i og udenfor Natura 2000-områderne.

6.5.5 Bevaring og udvikling af særligt værdifulde naturområder
De særligt værdifulde naturområder skal bevares og søges udvidet gennem pleje, drift og andre forbedrende tiltag.

6.5.6 Ændringer inden for de særligt værdifulde naturområder
Ændringer kan kun ske, såfremt væsentlige samfundsinteresser taler herfor eller forudsat, at ændringen ikke medfører nogen eller alene en ubetydelig forringelse af de aktuelle naturmæssige værdier.

6.5.7 Erstatningsnatur
Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse af samfundsmæssig interesse, som forringer et særligt værdifuldt naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, i et omfang så naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret.

6.5.8 Udefrakommende påvirkning af særligt værdifulde naturområder
Retningslinjerne gælder også for byggeri eller areal-anvendelse, som finder sted udenfor selve naturområdet, men som får indflydelse på naturområdet. Derudover må der ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, som forringer tilstanden for de særligt værdifulde naturområder.

6.5.9 Småbiotoper i landbrugsland
I landbrugsområder med særlige småbiotoper skal de små biotoper søges bevaret, øges i antal og der skal sikres en bedre sammenhæng mellem dem. Småbiotoperne skal sikres og forbedres gennem pleje og fx mere ekstensiv drift på tilstødende landbrugsområder.

 

Retningslinjer for potentiel natur

6.5.10 Ændringer inden for potentiel natur
Udpegede områder til potentiel natur skal så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder eller etablere sammenhæng mellem eksisterende naturområder.

6.5.11 Naturgenopretning i råstofgrave
Naturgenopretningsprojekter i forbindelse med reetablering af råstofgrave skal bidrage til potentiel natur og rekreative formål.

6.5.12 Potentiel natur i byer
For byudviklingsområder, der indeholder områder til potentiel natur, skal lokalplaner sikre at dele af området friholdes for bebyggelse, og at der sikres mulighed for sammenhængende natur.

Potentielle naturområder i byer, sommerhusområder og byudviklingsområder skal så vidt muligt bevares og styrkes for at sikre muligheden for et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv samt borgernes adgang til rekreative rum.

 

Retningslinjer for økologisk forbindelser og potentielle økologisk forbindelser

6.5.13 Sikre sammenhæng i økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem eksisterende naturområder. Det skal sikres, at det i fremtiden er muligt at opretholde eller skabe en økologisk forbindelse

6.5.14 Økologiske forbindelser i byer
I byzone skal økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser forbedre og styrke byens rekreative og naturlige miljøer og i videst muligt omfang friholdes som rekreative forbindelser. I lokalplaner skal det sikres, at delområder indenfor områder udpeget til økologiske forbindelser friholdes for bebyggelse, for derved at sikre muligheden for en mere sammenhængende bynær natur.

6.5.15 Regnvandsbassiner i økologiske forbindelser
Regnvandsbassiner i økologiske forbindelser placeres og udformes, så de får mest mulig værdi som natur og rekreative områder.