Se Kommuneplan 2021-2033

6.6 Lavbundsarealer og vådområder

Det varierede landskab i Assens Kommune repræsenterer forskellige værdier og fortællinger om brugen af naturgrundlaget. Landskabet rummer således også lavbundsarealer med et potentiale til at kunne genoprettes til vådområder. Ved etablering afa vådområder søges den naturlige hydrologi genskabt, så omsætning og tilbageholdelse af næringsstoffer forbedres. Dette giver samtidig mulighed for at moser, skovsumpe, rørskove, lavvandede søer, naturlige vandløb og våde bredarealer på sigt gendannes.

Med genopretning af lavbundsarealer til vådområder er reduktion af udledningen af næringsstoffer og binding af CO2 det primære formål. Etablering af vådområder kan således primært bidrage til opfyldelse af miljømål for vandkvaliteten i ferske og marine områder og medvirke til at reducere udledningen af CO2 i forhold til klimamålene. Herudover kan genopretning af vådområder være med til at forøge biodiversiteten i landskabet ­ herunder forbedring af spredningsmuligheder for planter og dyr ­ samt være med til at forbedre muligheder for rekreative oplevelser i naturen.

Etablering af nye kvælstofvådområder er en af indsatserne i de statslige vandområdeplaner, jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.