Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

6.6.1 Potentielle vådområder
De på kortet i hovedafsnittet udpegede potentielle vådområdearealer udgør grundlaget for anlæg af vådområder i medfør af bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

6.6.2 Tilladelser inden for potentielle vådområder
Inden for de udpegede potentielle vådområder kan der ikke meddeles tilladelse efter planlovens § 35 til forhold, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

6.6.3 Afvejning ved projekter i forhold til andre hensyn
Ved konkrete projekter skal eksisterende kommunale planlægningsmuligheder respekteres. Der skal endvidere foretages en samlet afvejning i forhold til andre hensyn, så som hensyn til skove, eksisterende anlæg og arealer med væsentlige natur­ og kulturhistoriske interesser i områderne – herunder områdernes særegne landskabskarakterer.

6.6.4 Minivådområder
Placering af minivådområder i opland til vådområde- og lavbundsarealer skal vurderes nærmere i forhold til, om det i væsentligt omfang vil påvirke fremtidige vådområde-, lavbunds- og klima-lavbundsprojekter.