Se Kommuneplan 2021-2033

6.7 Landbrug

Jordbrugserhvervet i Assens Kommune består af landbrug, skovbrug og gartneri, hvor landbruget benytter den største del af arealet i det åbne land.

I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) samt beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug.

Udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder betyder, at disse områder søges forbeholdt til landbrugsdrift. Udpegningen forhindrer heller ikke, at husdyrproduktioner uden for SVL-områder kan udvide, ligesom staldanlæg også kan placeres uden for SVL-områderne. Husdyrproduktioner reguleres således fortsat gennem lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og de kan udvide i det omfang, som lovens krav til natur og miljø giver mulighed for.

Placering af landbrugets driftsbygninger skal ske så miljøkonflikter forebygges, og der tages hensyn til landskabs-, natur-, miljø- og kulturværdier.