Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Faktaboks

Af planlovens § 11 a stk. 9 og 10 fremgår det, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer, der sikrer varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder samt arealer til lokalisering af store husdyrbrug. Det er således en lovbunden opgave, at der skal foretages disse udpegninger. Udpegningen kan revideres hvert 4. år på lige fod med kommuneplanens øvrige temaer.

Udpegningen til sikring af særligt værdifulde landbrugsområder og lokalisering af store husdyrbrug er, som de øvrige kommuneplantemaer, underlagt øvrig lovgivning, fx lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, natur- og miljøbeskyttelseslovene, vandløbsloven, osv. Det betyder, at landbrugsdriften i de områder, der er udpeget som særligt værdifulde, fortsat skal udøves under hensyntagen til de krav, den øvrige lovgivning definerer. Det er desuden vigtigt at pointere, at der ikke kan pålægges stramninger eller lempelser til landbrugsdriften indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder.

6.7.1 Inddragelse af jordbrugsarealer til andre formål
Der skal ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål økonomiseres med jordbrugsarealerne, og der skal nøje undersøges eventuelle alternative placeringsmuligheder med henblik på at opnå den for jordbruget mindst belastende løsning, hvis dette kan gøres uden at tilsidesætte andre tungtvejende hensyn.

Ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål skal man endvidere bestræbe sig på især at værne om velarronderede ejendomme af en størrelse, der også fremover vil være levedygtige ejendomme med gode bygninger, ejendomme, hvor der er foretaget betydelige investeringer, væksthuse, ejendomme med langsomt groende vækster (frugtplantager, skove med videre), samt allerede vandede arealer.

Hensynet til vandmiljøet, styrkelse af naturgrundlaget, naturgenopretning, rekreative forhold, byvækst, turistanlæg og andre samfundsmæssigt vigtige formål kan imidlertid indebære, at ovennævnte hensyn må nedprioriteres.

6.7.2 Miljøfølsomme formål i forhold til landbruget
Arealanvendelse til miljøfølsomme formål i det åbne land skal normalt respektere en afstand af 300 meter til landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter.

På ejendomme med et erhvervsmæssigt husdyrhold skal kommunen - uanset, hvor på ejendommen nye driftsbygninger opføres - foretage en konkret vurdering af forholdene for at sikre at landskabelige, naturmæssige, miljømæssige og kulturhistoriske værdier ikke tilsidesættes.

På ejendomme uden et erhvervsmæssigt dyrehold kræves ikke tilladelse efter planloven til at opføre bygninger, der er nødvendige for driften på en landbrugsejendom, under forudsætning af at bygningerne etableres i tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger.

Hvis driftsbygninger ønskes placeret uden tilknytning til ejendommens øvrige bygninger, skal kommunen foretage en konkret vurdering af forholdene for at sikre, at landskabelige, naturmæssige, miljømæssige og kulturhistoriske værdier ikke tilsidesættes. Etablering, udvidelse og ændring af erhvervsmæssige husdyrbrug, der medfører forøget forurening, er reguleret i husdyrbrugloven.

6.7.3 Særligt værdifulde landbrugsområder
I SVL-områderne vist på retningslinjekort 6.7 skal landbrugets udviklingsmuligheder og investeringsinteresser vægtes højt.

6.7.4 Lokaliseringskriterier for større husdyrbrug
Placering af landbrugets driftsbygninger skal ske så miljøkonflikter forebygges, og der tages hensyn til landskabs-, natur-, miljø- og kulturværdier.

 

Ved behandling af ansøgning om lokalisering af store husdyrbrug skal der tages følgende hovedhensyn:

  • Naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold skal tilgodeses, herunder værdifulde landskaber og natur med henblik på at undgå overlap i forhold til beskyttelsesinteresser.
  • Hensigtsmæssig placering for begrænsning af lugtgener i forureningsfølsomme områder (f.eks. boligområder).
  • Gode vej- og tilkørselsforhold skal sikres med henblik på minimering af generne for naboer og miljø.

Det vil være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, der vil være afgørende for, om der kan gives tilladelse til opførelse af et stort husdyrbrug på den ansøgte lokalitet. 

Områder på retningslinjekortet er arealer, hvor store husdyrbrug kan placeres umiddelbart uden at konflikte med natur-, landskabs- og kulturmiljøinteresser.