Se Kommuneplan 2021-2033

6.9 Råstoffer

Råstofforekomster defineres som de jord¬ og bjergarter, der kan udnyttes økonomisk gennem en proces, hvor indvinding og oparbejdning sker med den tilgængelige teknologi. Råstofferne anvendes til byggeri af boliger og erhvervsvirksomheder samt anlæg af veje, byggepladser med videre. Det betyder, at efterspørgslen på råstoffer følger udviklingen i byggeriet. Tilladelser til råstofindvinding gives i henhold til råstofloven, der fastlægger, at der skal udarbejdes en regional råstofplan. Tilladelse og tilsyn med råstofindvinding udføres af Regionen.

Den regionale råstofplan er en sektorplan udarbejdet af Region Syddanmark. Byrådet er i den kommunale planlægning bundet af råstofplanens retningslinjer. Råstofplanen kan ses på Region Syddanmarks hjemmeside. Nedenstående retningslinjekort viser råstofområderne i Råstofplan 2020.