Se Kommuneplan 2021-2033

7.1 Grundvandsbeskyttelse

Kommunen er myndighed for grundvandsindvinding og grundvandsbeskyttelse. I kommuneplanen er givet de tilkendegivelser, hvorefter der kan gives tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand, vanding og industri.

Områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger, følsomme indvindingsområder for henholdsvis nitrat (NFI) og sprøjtemidler (SFI), indsatsområder (IO) og Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) udpeges løbende af Miljøstyrelsen gennem Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, efterhånden som der afgrænses nye områder i grundvandskortlægningen.

Det er hovedreglen, at OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD, så vidt muligt skal friholdes for byudvikling.