Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

De statslige vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser implementerer EU’s vandrammedirektiv i Danmark. Konkrete miljømål for vandløb er fastsat i ”bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster” og konkrete indsatser er fastsat i ”bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” efter Lov om Vandplanlægning. EU’s vandrammedirektiv fastlægger 6-årige planperioder: 2009-2015, 2015-2021 og 2021- 2027.

7.2.1 Etablering af broer, overkørsler og overgange
Tilladelse til etablering af overgange administreres restriktivt. Der gives som hovedregel ikke tilladelse til etablering af mere end 1 overgang over vandløb inden for samme matrikel.

7.2.2 Regnvand på egen grund
Hvor det er muligt bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.

7.2.3 Vandindvinding fra vandløb
Af hensyn til vandløbskvaliteten gives der generelt ikke tilladelse til vandindvinding fra målsatte vandløb. Kun på de større vandløbs nedre løb kan der undtagelsesvis gives tilladelse til en mindre vandindvinding, såfremt det er natur­ og miljømæssigt forsvarligt og ikke i strid med målsætningen.