Se Kommuneplan 2021-2033

7.3 Søer

Søer har en vigtig biologisk funktion for de dyr og planter, som har søer og vandhuller som levested. Søerne har samtidig en stor rekreativ værdi for oplevelsen af landskabet. Vandkvaliteten i mange søer og vandhuller har gennem det sidste århundrede været under stort pres på grund af tilledning af næringsstoffer (især fosfor) via overfladeafstrømning fra landbrugsarealer og spildevandsudledninger fra industri og spredt bebyggelse.

Selvom udledninger af urenset spildevand efterhånden er udfaset, er der stadig bundet en stor mængde fosfor til bundsedimentet i mange søer, som frigives gradvist til den frie vandfase i søen. Dette medfører store algeopblomstringer, og når algerne dør nedbrydes de under forbrug af ilt. Det påvirker søernes tilstand negativt, og betyder, at der kan gå lang tid inden tilstanden naturligt forbedres. Derfor fastlægger statens vandområdeplaner, at der skal gennemføres restaureringsprojekter i en række større søer.