Se Kommuneplan 2021-2033

Mål

Det er byrådets mål,

  • at mindske tilførsel af næringsstoffer fra landbrug, spredt bebyggelse med videre til søer, damme og vandhuller gennem forskellige tiltag.
  • at bringe de målsatte søer i kommunen i en tilstand, så de med forskellige reguleringstiltag kommer til at opfylde de fastsatte målsætninger.

Miljømålene for de målsatte søer i vandområdeplanerne er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og konkrete indsatser er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Kommunen skal arbejde for, at de statslige mål for vandområderne opfyldes senest i 2027.