Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

7.4.1 Bade- og bådebroer langs kysterne
Der meddeles som udgangspunkt kun tilladelse til mindre boer og kun i områder, hvor der i forvejen er flere broer. På øvrige kyststrækninger er der forbud mod opsætning af nye bade- og bådebroer.

Broerne må ikke hindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til og ophold langs kysten.

Af landskabelige hensyn tillades ikke opsætning af boer tættere end 200 meter fra eksisterende bro i landzone.

Der gives ikke tilladelse til opsætning af private broer ud for offentlige arealer.

Retningslinjen gælder ikke for etablering af broer i lystbåde- og erhvervshavne.