Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

7.5.1 Kvalitetskrav til badevand
Ved badeområder, og i vandområder, hvor der foregår anden rekreativ udnyttelse, såsom surfing, roning, dykning m.v., skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets kvalitetskrav. Langs kysten i øvrigt skal der ligeledes være en hygiejnisk vandkvalitet svarende til badevand. Dette gælder dog ikke vandområder tæt ved erhvervshavne, åudløb med
videre.

7.5.2 Kontrol af badevand
I badesæsonen (1. juni - 1. september) skal kommunens badevand løbende kontrolovervåges for at sikre, at vandet ikke er forurenet. Kontrolovervågningen foretages ved udtagning og analysering af badevandsprøver fra faste kontrolovervågningssteder langs kysten.

7.5.3 Information og badeforbud
I tilfælde af uventede situationer som har, eller kan forventes at få, negativ påvirkning af badevandskvaliteten, eller af de badendes sundhed, skal offentligheden informeres og om nødvendigt skal der nedlægges badeforbud.

7.5.4 Identifikation af forureningskilde
Ved konstatering af forhøjet indhold af fækale bakterier i badevandet, skal forureningskilden, ved hjælp af kildesporing, søges identificeret, så fremtidig forurening i videst muligt omfang
kan undgås.

7.5.5 Sikkerhedsinformation ved badeområder
Ved alle udlagte badeområder skal der i videst muligt omfang være sikkerhedsinformation om de lokale forhold samt adgang til redningsudstyr.

7.5.6 Udledning af urenset spildevand
Al udledning af urenset spildevand skal undgås.

7.5.7 Belastning af badeområder fra regnvandsudløb
Belastningen af badevandet fra regnbetingede spildevandsudløb skal løbende minimeres. Dette kan for eksempel ske gennem etablering af bassiner med videre.

7.5.8 Badevandsprofiler
På baggrund af data opnået ved kontrolovervågning og vurderinger er der opstillet badevandsprofiler for alle badeområder. En badevandsprofil skal blandt andet indeholde en liste
over årsager til forurening, der kan påvirke badevandet.

7.5.9 Information om badevandskvalitet
Forud for hver badesæson skal offentligheden informeres om vurdering og klassifikationen af badevandet.

7.5.10 Vurdering af badevandskvalitet
Efter hver badesæson skal badevandskvaliteten vurderes og klassificeres i henhold til badevandsdirektivets krav.