Se Kommuneplan 2021-2033

7.6 Spildevand

Tilstanden i kommunens vandområder er de senere år blevet forbedret, men der er stadig mange vandområder, som ikke lever op til de fastsatte målsætninger.

I de kommende år er det derfor nødvendigt at afslutte indsatsen vedrørende forbedret spildevandsrensning i spredt bebyggelse og indsatsen overfor de regnbetingede spildevandsudløb fra byerne. Ligeledes er der behov for fortsat fokus på forsinkelse og rensning af de separate regnvandsudløb inden udledning af hensyn til især vandløb og søer. Miljømål og indsatser fremgår af statens vandområdeplaner 2015-2021 samt bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Vandområdeplanerne er et informationsredskab, der beskriver hvordan EU’s vandrammedirektiv implementeres i Danmark, og de er dermed ikke bindende. Det bindende indhold er udmøntet i bekendtgørelserne.