Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

De tidligere regionplaner og statens vandplaner for første planperiode 2009-2015 indeholdt retningslinjer, der knytter sig til beskyttelse af vandområder i forhold til spildevandsplanlægningen. Disse retningslinjer er ikke med i vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021. I stedet er nogle af retningslinjerne overført til bekendtgørelser og andre
kan kommunerne selv videreføre, hvis det ønskes. Nedenstående retningslinjer knytter sig derfor både til beskyttelsen og benyttelsen.

7.6.1 Krav til kommunal planlægning og administration af miljølovgivningen
Det skal ved udformning af kommunens planlægning, herunder spildevandsplanlægning, altid sikres, at forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og grundvandsforekomster
forebygges. Dette gælder også ved kommunens administration af miljølovgivningen.

Følgende er derfor gældende:

7.6.2 Håndtering af tag- og overfladevand i lokalplaner
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal håndtering af tag- og overfladevand så vidt muligt tænkes ind som en naturlig del af planen, så der findes en løsning allerede i planlægningsfasen, der er miljømæssigt acceptabel, æstetisk og økonomisk rentabel. Der henvises i øvrigt til retningslinjer under punkt 2.10 om klimatilpasning.

Lokalplaner skal indeholde oplysninger om maksimale befæstelsesgrader og områdets spildevandsafledning. Der er tilslutningspligt til spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem, hvis lokalplanområdet ligger i planlagt spildevandkloakeret eller separatkloakeret opland.

7.6.3 Håndtering af tag- og overfladevand i projekter
Ved udbygning af eksisterende bebyggede arealer eller bebyggelse/udnyttelse af ubebyggede arealer skal håndtering af tag- og overfladevandet fra området indtænkes i projektet, og der skal søges om særskilt tilladelse efter miljølovgivningen.

7.6.4 Krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land
Der skal etableres forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land, som udleder til et vandområde, der ikke opfylder miljømålet. Områder med rensekrav fremgår af retningslinjekort 7.6.

7.6.5 Krav om forbedret spildevandsrensning ved om- eller nybygning
Ved ombygning eller nybygning med ændret spildvandsafledning kræves der, hvis spildevandet kun renses mekanisk, forbedret spildevandsrensning uanset spildevandsplanens tidsfrist for, hvornår ejendommen ellers skal have gennemført forbedret spildevandsrensning.

7.6.6 Ingen spildevandsudledning til stillestående vandområder
Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås.

7.6.7 Udledning af rent overfladevand
Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.

7.6.8 Spildevandsafledning fra anlæg til ferie og fritidsformål
Udnyttelse af nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg til ferie og fritidsformål, herunder udnyttelse af eksisterende bygningsmasse, kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå miljømæssigt forsvarligt og ikke er til hindre for opfyldelse af miljømålet for den modtagende recipient.

Spildevandsforholdene skal som hovedregel løses ved afskæring af spildevandet til et kommunalt centralrenseanlæg, eller ved etablering af et godkendt anlæg til forbedret spildevandsrensning (f.eks. nedsivningsanlæg, biologisk minirenseanlæg eller samletank.

For anlæg på de små øer skal der som minimum ske en biologisk rensning af spildevandet. Der skal endvidere på øerne etableres ordnede affaldshåndterings og vandforsyningsforhold for nye anlæg til ferie og fritidsformål.