Se Kommuneplan 2021-2033

Genvej til / Oversigt over retningslinjer

Her kan du trykke dig direkte ind på den enkelte retningslinje.

Affaldsbehandling (5.5)
Afværgeforanstaltninger som sikrer mod oversvømmelse eller erosion (2.10)
Akvakultur (havbrug og dambrug) (6.8)

Badeområder (7.5)
Biogasanlæg (5.8)
Byggeri og anlæg i det åbne land (6.1)
Bymønster – Centerby, Stor og lille landsby (2.1)
Bæredygtig byudvikling (2.2)

Campingpladser - Placering af campingpladser, hytteområder og kolonihaver (4.4)

Detailhandel (2.6)
Digital infrastruktur (5.4)

Elnettet (5.3)
Erhvervsudvikling (2.3)
Erosion (2.10)

Ferie og Fritid (4.0)
Feriecentre, kursuscentre, vandrehjem, hoteller, kroer, Bed & Breakfast med mere – placering af (4.9)
Forsvarets anlæg (5.6)
Friluftsområder, rekreative stier og opholdsarealer (4.1)

Geologi (6.11)
Golfbaner (4.8)
Grundvandsbeskyttelse (7.1)
Grønt Danmarkskort (6.5)

Havne og søtransport (3.4)

Jernbaner (3.3)

Klimaforebyggelse (2.9)
Klimatilpasning (2.10)
Kolonihaver - Placering af campingpladser, hytteområder og kolonihaver (4.4)
Konsekvensområde Assens Havn (2.2)
Kulturhistoriske værdier (6.4)
Kystnærhedszonen - Planlægning i kystnærhedszonen (6.2)
Kystvande (bade- og bådebroer) (7.4)

Landbrug (6.7)
Landskab (6.3)
Lavbundsarealer og vådområder (6.6)
Lystbådehavne og bådehavne (4.7)

Master – teleanlæg og master (5.4)

Naturgasanlæg (5.7)
Naturkvalitetsmål (6.12)


Offentlig transport – offentlig servicetransport (3.2)
Opholdsarealer (4.1)
Oversvømmelse (2.10)

Placering af Feriecentre, kursuscentre, vandrehjem, hoteller, kroer, Bed & Breakfast med mere (4.9)
Produktionserhverv (2.4)

Risikovirksomheder (2.4)
Råstoffer (6.9)

Servicetransport (3.2)
Skovrejsning (6.10)
Solenergianlæg (5.2)
Sommerhusområder (4.3)
Spildevand (7.6)
Stier (rekreative) (4.1)
Stilleområder (4.6)
Stinet og forbindelser for lette trafikanter (3.5)
Støj fra jernbaner (3.3)
Støj fra veje (3.1)
Støjende fritidsaktiviteter – skydebaner og motorbaner (4.5)
Søer (7.3)

Teleanlæg og master (5.4)
Transformationsområde Assens Havn (2.2)

Udledning af miljøfarlige forurenende stoffer (7.7)

Vandløb (7.2)
Varmeforsyning (2.12)
Vejnet (3.1)
Vindmøller (5.1)
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, risikovirksomheder og produktionserhverv (2.4)