Skip til hoved indholdet
    Hjem Planstrategi Revisionsbeslutningen i Planstrategi 2015

Revisionsbeslutningen i Planstrategi 2015

På baggrund af Planstrategi 2015 er der nu lavet en delvis revision af Kommuneplan 2013 for at lave Kommuneplan 2017.

Kommuneplanrevisionen blev formelt set igangsat samtidig med vedtagelsen af Planstrategien den 25. november 2015, og offentlighedsperioden for Planstrategi 2015 var også for-offentlighed for kommuneplanrevisionen. Nogle af de indkomne høringssvar til Planstrategien indeholdt derfor forslag, som der er taget stilling til i arbejdet med at lave kommuneplan.

På side 29 i Planstrategi 2015 er beskrevet, at der laves en delvis revision af kommuneplanen. Opbygningen af kommuneplanens struktur skulle fastholdes, mens vi med denne delvise revision har fokuseret på at opdatere indholdet.

Kommuneplanen er vurderet og tilpasset i forhold til

  • At understøtte realiseringen af en fælles fynsk planlægning samt at understøtte den regionale planlægning.
  • At opfylde kravene i planloven og oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen, herunder blandt andet at planlægge for særligt værdifulde landbrugsområder, lokaliseringsområder til store husdyrbrug samt at stille lokaliseringskrav til fælles biogasanlæg. På baggrund heraf er landbrugsafsnittet udvidet og der er lavet et nyt afsnit om biogasanlæg.

Kommuneplanens rammer og afsnit om kommunens byer og byudvikling er revideret og tilpasset i forhold til de beskrevne handlinger i Planstrategi 2015. På baggrund heraf er der blandt andet skabt mulighed for nye bosætningsmuligheder hovedsageligt i Byvækstbåndet.

Der er ikke skabet mulighed for fx solceller i uudnyttede erhvervsrammer, da revision af erhvervsrammerne afventer Erhvervs- og Vækststrategiens udarbejdelse.

De uudnyttede rammer er ikke tilpasset i forhold til oversvømmelsestrusler, da revision af erhvervsrammerne afventer Erhvervs- og Vækststrategiens vedtagelse, og i boligrammerne kan dette indarbejdes som rekreative muligheder.

Landsbyrammerne og relevante erhvervsrammer er ikke tilpasset ift de nye detailhandelsmuligheder, da den kommende planlov giver nye detailhandels muligheder, så det afventer den nye planlov.

Resultaterne fra den reviderede landskabskarakteranalyse er er indarbejdet og har medført ændringer i udpegningerne nord for motorvejen.

Resultaterne fra kulturmiljøscreeningen er indarbejdet, mens SAVE-registreringen stadig ikke er fuldført, og derfor er den ikke indarbejdet.

Natur- og friluftsstrategiens indsatsområder og blå støttepunkter er indarbejdet, men der er ikke revideret på skovrejsningsområderne, da de håndteres projektvis i stedet, for at sikre lodsejeropbakning.

Revision af naturkvalitetsplanlægningen afventer fælles fynsk planlægning og indarbejdelse af Grønt Danmarkskort.

Skinnecykelbanens ubrudte forløb er sikret med en retningslinje i stedet for et rammeudlæg.

Vejreservationerne er vurderet og tilpasset.

Interessezonen for den kommende vestfynske jernbanestrækning er indarbejdet, da der endnu ikke er udpeget et konkret areal.

Alle lokaliseringsområder til vindmøller er fjernet.

Resten er genvedtaget efter en opdatering i forhold til overordnet lovgivning og redaktionelle rettelser – herunder tilrette retningslinjerne. Der er lavet en del mindre tilrettelser, da der er mange elementer i kommuneplanen, som ikke er revideret siden 2009 og derfor ikke stemmer overens med den nuværende administrationspraksis. Disse ændringer er alle af mindre karakter, og kræver derfor ikke fornyet forudgående offentlighed.

Ændringerne fra Kommuneplan 2013 til Forslag til Kommuneplan 2017 er beskevet i den hvidbog, der følger med forslaget i offentlighedsperioden.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links