Skip til hoved indholdet
    Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 4: Ferie og fritid 4.0 Ferie & Fritid

4.0 Ferie & Fritid

I Assens Kommune prioriteres et rigt udbud af attraktive muligheder for natur- og friluftsoplevelser i det åbne land til borgere og besøgende.

De gode muligheder for natur- og friluftsoplevelser skal både understøtte den lokale bosætning samt turisterhvervet, der i disse år oplever et behov for øget bredde i tilbuddene.

Et aktivt frilufts­- og fritidsliv er af væsentlig og positiv betydning for borgernes livskvalitet og sundhed. Kommunen anerkender i den forbindelse den store betydning, som frivillige organisationers arbejde har for ikke mindst børns og unges muligheder for motionsfremmende aktiviteter i fritiden.

Assens Kommune ser det som sin opgave at medvirke til, at fritidsaktiviteter for såvel det organiserede foreningsliv som de ikke organiserede brugere kan udøves under de bedst mulige vilkår.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommunale planer ønsker Byrådet et bredt samarbejde og en konstruktiv debat med synspunkter fra så mange interessenter som muligt, herunder gennem det Grønne Råd.

Byrådet er opmærksomt på, at der både er behov for aktiv planlægning og for aktivt at investere i en genopretning/udbygning af naturområder og rekreative faciliteter, så udviklingen på ferie- og fritidsområdet kan foregå på et bæredygtigt grundlag.

Der er ingen vision til afsnittet.

Det er Byrådets mål,

  • at der skal sikres gode udviklingsmuligheder for både det organiserede og det selvorganiserede friluftsliv i det åbne land
  • at udviklingen af natur- og friluftsoplevelser prioriteres med henblik på øget turisme
  • at medvirke til at udvikle nye muligheder og tilbud, hvori natur, friluftsliv, motion og sundhedsfremme indgår
  • at bynær skovrejsning med stisystemer og opholdsarealer fremmes for at øge bosætning
  • at udviklingen på ferie og fritidsområdet skal i det væsentlige ske på en sådan måde, at natur, miljø og kulturværdierne bevares, forbedres og udvikles
  • at der skal være rimelige muligheder for de støjende idrætters baneaktiviteter i det åbne land.

4.0.1 Eksisterende planlægning
Udlæg af arealer til ferie­ og fritidsformål, som fremgår af vedtagne kommuneplanrammer eller lokalplaner, kan fortsat realiseres.

Ferie­ og fritidsområdet er i kommuneplanens sammenhæng dels defineret som turisme dels friluftsliv og motion i det åbne land. Ved friluftsliv forstås de aktiviteter, der foregår ude i naturen/landskabet, og som udøves såvel uorganiseret som organiseret

Hvad angår anlæg til motion og bevægelse og almindelig fritidsbrug er der alene fokuseret på motor­ og skydesportens anlæg, samt flyvepladser. Disse anlæg er typisk placeret i det åbne land på grund af støjen, og der er planlægningsmæssigt tale om anlæg, der kræver en særlig opmærksomhed. Øvrige idrætsanlæg er typisk placeret i byerne bortset fra golfbaner, der i kommuneplanen er henført til turistanlæg.

Friluftsliv, motion og bevægelse
Friluftsliv, motion og bevægelse samt turisme er i mange henseender svære at differentiere. Generelt vil der være en betydelig synergi mellem de 3 kategorier, og især hvad angår friluftsliv og turisme er der en meget betydelig synergi, hvor for eksempel gode friluftsmuligheder også tæller betydeligt på plussiden i turismesammenhæng. På samme vis er der stor synergi mellem friluftsliv og motion og bevægelse. Begge dele udtrykker et aktivt fritidsliv og bidrager til fremme af folkesundheden

Det åbne lands ressourcer
Landskabet i Assens Kommune med blandt andet den lange kyststrækning rummer gode forudsætninger for fritidsaktiviteter og en fortsat udbygning af turismen.

Der er stadig plads til udvikling, men de forskellige aktiviteter kan give anledning til et pres på naturområderne. De kystnære områder har desuden i national sammenhæng en særlig status, og der er i Planloven særlige bestemmelser for den kystnære zone.

Strategi og indsats
Byrådet vedtog i oktober 2013 en Natur- og Friluftsstrategi, som handler om, hvordan vi både kan beskytte naturen og skabe endnu bedre rammer om friluftslivet fremover. Strategien blev til i tæt dialog mellem borgerne, Det Grønne Råd og kommunens politikere.

Sideløbende med kommuneplanrevisionen i 2021 er der udarbejdet en Natur- og Friluftspolitik og en ny Natur- og Friluftsstrategi. Både politik og strategi har tre pejlemærker; Biodiversitet, natur- og kystturisme samt den nære natur. Især området om natur- og kystturisme er knyttet op på Assens kommunes nye turismestrategi fra 2021, som angivet i afsnit 4.2.

Turismeudvikling
For at fastholde en positiv turismeudvikling i Assens Kommune er det vigtigt at gøre en bred palet af unikke oplevelsesmuligheder tilgængelige eksempelvis grønne og blå oplevelser samt afstressende og inspirerende oplevelser.

Placering af ferie og fritidsanlæg
Byrådet har forskellige instrumenter til rådighed, når det gælder opfyldelsen af sine overordnede målsætninger og politikker på ferie­ og fritidsområdet. Et af disse instrumenter er planlægningen for forskellige aktiviteter og anlægstypers fysiske placering.

De forskellige anlægstyper og aktiviteter er dog meget forskellige i deres karakter og omfang, og der knytter sig derfor forskellige konkrete problemstillinger til dem. Disse problemstillinger og Byrådets synspunkter på dem er derfor behandlet under de enkelte anlægstyper i relevant omfang.

Retningslinjerne omfatter dels generelle retningslinjer for placering og etablering af anlæg med videre og dels konkret udpegede placeringsmuligheder for forskellige anlægstyper.

Især i forbindelse med de generelle retningslinjer, det vil sige retningslinjer for anlæg, som ikke er konkret udpegede, vil der i forbindelse med ønsker om placering af anlæg skulle ske en afvejning i forhold til andre interesser i området.

Øvrige rekreative anlæg
Udover de ferie­ og fritidsanlæg der planlægges for kan der i øvrigt være række friluftsaktiviteter i det åbne land, hvor der i forskelligt omfang forudsættes etablering af anlæg. Dette indebærer, at der kræves en landzonetilladelse til etablering af anlægget samt eventuelt en landzonelokalplan som forudsætning for landzonetilladelsen.

Retningslinjerne for kommunens generelle landzoneadministration fremgår af afsnit 6 og udgør for en lang række anlæg, udover dem der konkret gennemgås i dette afsnit, et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for behandlingen af ønsker om placering af anlæg.

Anden lovgivning
Udlæg af arealer til ferie­ og fritidsformål skal udover de retningslinjer, der fastlægges i kommuneplanen endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Det bemærkes, at anlæggene, uanset den nuværende planlægningsmæssige status, kan udløse krav om supplerende VVM­ planlægning (Vurdering af Virkning på Miljøet)

Gældende planlægning
Planlægningsmuligheder, der fremgår af kommuneplanrammer og lokalplanlægning eller lignende, kan fortsat realiseres. Hvilket også fremgår af retningslinje 4.0.1. Planlægningsmuligheder af denne karakter er således ikke i øvrigt medtaget i retningslinjerne.

Forsyningsforhold
Generelt stilles der krav til en tilfredsstillende spildevandsrensning i forbindelse med etablering og udbygning af anlæg til ferie­ og fritidsformål.
På de små øer er det endvidere en forudsætning for etablering og udbygning af anlæg, at der er eller tilvejebringes ordnede affaldshåndterings og vandforsyningsforhold.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links